Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

Предвидено е численият състав на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ да се увеличи с една щатна бройка във връзка с продължаващия процес по разширяване на продуктовия обхват и кръга от институции, използващи услугите на Централния орган за покупки, и предвидените в Националната стратегия за развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 г. мерки за утвърждаване ролята на централния орган. Допълнителната щатна бройка е за сметка на намаляване на числеността на персонала на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

С проекта на постановление се предлага и увеличаване на числения състав на дирекция „Информационни системи“ с една щатна бройка във връзка с необходимостта от укрепване капацитета на дирекцията при изпълнение на възложените функции по организиране планирането, изграждането, поддържането и развитието на системен и приложен софтуер в Министерството на финансите. Предложението е обвързано с намаляване на числеността на персонала на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Отговорна дирекция:  „Човешки ресурси и административно обслужване”
E-mail:  l.filchev@minfin.bg

 


Дата на откриване: 10.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 9.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 януари 2017 г. 15:07:16 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство, например за необходимост от спешни нормативни промени, следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Посоченият в предварителната ОВ аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни е "необходимостта дирекция „Централно възлагане и обществени поръчки“ да бъде обезпечена в кратки срокове с достатъчно персонал за изпълнение на възложените функции по подпомагане на министъра на финансите като Централен орган за покупки." Според нас единственият субективен аргумент на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт представлява най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството