Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

1. Промени, свързани с приети изменения на осреднената базова таксовата единица за аеронавигационно обслужване при прелитане и лихвата за просрочие.

С промяната в чл. 7, ал. 2 от наредбата се предлага лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 10.06% на 9.88%. Предвидено е също в чл. 18, ал. 3 стойността на осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 22.68 евро на 26.97 евро. Посочените по-горе промени произтичат от следните обстоятелства:

            Съгласно Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г., ратифицирано със закон, обн., ДВ, бр. 13 от 1997 г.) и чл. 22 от наредбата ежегодно се определят размерите на:

  • осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната;
  • лихвения процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната.

            Таксовите единици на всички страни-членки на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Принципите за установяване на разходната база за пътни такси и за изчисляване на таксовите единици на Евроконтрол (Принципите) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 391/2013).

            В изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 390/2013 г.) е изготвен и представен общ проект на План за ефективност на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“ (ПЕ). Проектът на ПЕ се оценява от независимия Орган за преглед на ефективността (ОПЕ) относно приноса му към изпълнението на целите на Европейската комисия по отношение на целите на системно ниво в четири ключови области на дейността през втория референтен период 2015 - 2019 г. Неразделна част от него са и разходите за предоставяното аеронавигационно обслужване, свързани със зоната на таксуване на Република България.

            На 02.03.2015 г. и 15.04.2016 г. са издадени решения на Европейската комисия, с които е обявено, че Планът за ефективност на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“ за Втори референтен период в частта му за Република България е в съответствие с целите за ефективност на общоевропейско равнище в ключовите области „Безопасност“, „Околна среда“ и „Разходна ефективност“ и „Капацитет“.

Същевременно с процеса на одобрение и паралелното развитие на ситуацията настъпиха съществени промени в заложените допускания във вече одобрения план, поради следните основни причини:

  • наличие на предпоставки за трайно запазване на ситуацията в обслужваното въздушно пространство на Украйна и неизползването му от авиокомпаниите;
  • изменение на оперативните изисквания и увеличаване на комплексността на операциите във въздушното пространство в резултата на въвеждането в експлоатация на новото летище на Инстанбул.

Предвид посоченото е представено искане за ревизиране на ПЕ. Процесът на преговори, продължил близо две години, е финализиран успешно. За целите на преговорния процес по ревизия на ПЕ са проведени редица двустранни консултации с потребителите на АНО, Европейската комисия и ОПЕ, като се очаква публикуване на решение на Европейската комисия в тази насока през първата половина на 2017 г.

            През 2016 г. в централата на Евроконтрол са проведени изискваните ежегодни многостранни консултации през месец януари, юни и ноември 2016 г. с ползвателите на въздушното пространство относно размера на таксата за прелитане на Република България за 2017 г. и предоставянето на АНО през втория референтен период. Таксовата единица се определя на основа на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на Република България и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане.

В разходната база „прелитане” са включени:

- разходите на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от ЗГВ; същите са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (ОВ, L 96 от 2004);

- разходите във връзка с Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

В резултат на всички консултации и на проведената през месец ноември 2016 г. тристранна среща, както и с оглед на очакваното положително решение по проекта на ревизия за Плана за ефективност за Втори референтен период,  е съгласувана и приета базовата таксова единица „прелитане” на Република България в размер на 26.97 евро. В този размер на националната таксова единица е включен и компонент, отразяващ разходите на Централното бюро за пътни такси към Евроконтрол в размер на 0,07 евро.

            Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 391/2013 националната разходна база се определя в национална валута, но с оглед на издаването на общи фактури за таксуване на аеронавигационното обслужване, таксовите единици „прелитане” на всички страни-членки на Евроконтрол се преизчисляват в евро. За целта, националната разходна база се преизчислява в евро, като съгласно Принципите и Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията на плащане на Евроконтрол се използва осреднения месечен кръстосан курс „купува” на еврото към българския лев, на Ройтерс, при затваряне за месец септември на текущата година (в случая за месец септември 2016 г. – 1.9551 лв. за 1 евро).

            Базовата таксова единица за 2017 г. на Република България, определена от Разширения комитет на Евроконтрол, е обект на ежемесечно коригиране съгласно разпоредбите на чл. 7.2 от Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане. Предвид режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка в нашата страна, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде не повече от 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.

            Страните-членки на Евроконтрол приеха също за 2017 г. лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане да бъде в размер на 9.88% на годишна база.

 

 

2. Изменение, свързано с промяна на таксовата единица в зоните и районите на летищата на Зона 1 – летище София (LBSF), при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 390/2013

Определянето на дължимите такси в зоните и районите на летищата за предоставено и ползвано АНО е посочено в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 390/2013 г., където таксовата единица се определя като се разделят таксуваемите разходи съгласно плана за ефективност на прогнозата за броя на обслужените единици.

В разходната база в зоните и районите на летищата са включени разходите на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от ЗГВ, като същите са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе

Разпоредбите Регламент (ЕС) № 390/2013 г. и Регламент (ЕС) № 391/2013 г. предвиждат изключения от обхвата на прилагането си при определяне на таксите за АНО в зоните и районите  на летищата, за летища, които имат по-малко от 70 000 движения по прибори, но са задължителни за най-голямото летище. В Република България към настоящия момент няма летища, които да генерират повече от 70 000 движения по прибори годишно. Предвид обстоятелството, че летище София е най-голямото в страната за него са приложими разпоредбите на посочените по-горе регламенти. 

Във връзка с гореизложеното и в съответствие с действащия ПЕ за втория референтен период се предвижда изменение в чл. 19, ал. 3 от проекта, съгласно се променя таксовата единица в зоните и районите на летищата само по отношение на летище София (LBSF) в размер на 396.46 лв.(202.71 евро).

            Посочените промени е предвидено да влязат в сила от 01.01.2017 г.

Лице за контакти:
Витан Тодоров,
Финансов директор и главен счетоводител на ДП "РВД",
Тел.: 02/ 9371502,
E-mail: vitan.todorov@bulatsa.com


Дата на откриване: 13.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 януари 2017 г. 11:05:00 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Посоченият в предварителната ОВ аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни е "Необходимо е спешно приемане на предложените промени с оглед прилагането на новия размер на таксите за 2017 г.  и в тази връзка срокът за публично обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен на 14 дни." Според нас единственият субективен аргумент на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт представлява най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството