Обществени консултации

Проект Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

Проектът е изготвен в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обн. ДВ бр. 42 от 3.06.2016 г. Въведено е изискване за мандатност на Експертния съвет по лечение на зависимости, а съставът му е допълнен с цел оптимизиране на дейността му. Поименният състав на Експертния съвет ще се определя със заповед на министъра на здравеопазването за период от 4 години. Предвижда се Експертният съвет по лечение на зависимости да включва заместник-министър на здравеопазването, който е председател на съвета, двама представители на Министерството на здравеопазването, директора на Националния център по наркомании, най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости, най-малко един лекар с призната специалност по клинична токсикология, трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална рехабилитация, и други медицински специалисти. Заседанията на съвета ще се провеждат веднъж на шест месеца, вместо веднъж на три месеца, както беше до сега. Това решение произтича от наложилата се във времето практика, като се запазва възможността извънредни заседания да могат да се свикват от председателя или по искане на всеки от членовете на Експертния съвет.


Дата на откриване: 18.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари