Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.

 

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“  има за цел осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на безопасността на труда, осигуряване на качествени и безопасни храни както и опазване на околната среда.

 

Допустими за подпомагане кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

1. регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;

3. са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

 

Подпомагани дейности

Мярката предоставя подкрепа на селскостопански производители с животновъдни стопанства за реализиране на един или повече доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава І, дял VI от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство.

Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.

Годишните плащания се предоставят при поемане на ангажимент за изпълнение на следните типове дейности:

 

 

 

1. Осигуряване на свободна подова площ

Изпълнението на тази операция изисква броят (гъстотата) на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това, от своя страна, води до по-голямо пространство заемано от едно животно, по-голяма двигателна активност, а от там и до подобряване на здравословното състояние и благополучие. Осигуряването на свободна подова площ, не по-малка от 10 % над задължителния стандарт е свързано с намаляване на броя на отглежданите животни, респективно приходите от продажба.

 

1.1. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ЕПЖ

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 м2;

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. - най-малко 1,9 м2;

Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2;

Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца - най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор;

Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца - най-малко 7.7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор.

 

1.2. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ДПЖ

За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2/на двор 3,3 -3,9 м2;

За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2/на двор 1,7 -2,8 м2;

За агнета и ярета в помещение 0,44 м2/на двор 0,7 -0,8 м2;

За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 - 1,1 м2/на двор 1,3 -2,2 м2;

За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 - 1,5 м2/на двор 2,2 -2,8 м2;

За шилета за угоява в помещение 0,7 - 0,8 м2/на двор 1,7 -2,2 м2;

 

2. Осигуряване на свободно отглеждане на открито

Mинимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в дворчета. Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито за ЕПЖ и ДПЖ води до увеличение на разходи за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на отглежданите животните.

 

Финансови условия

За дейността осигуряване на свободна подова площ размера на компенсаторните плащания възлизат на:

  • За телета и малачета (до 6 месечна възраст) в евро/ЖЕ - 27,46 евро;
  • За крави и биволици над 24 месечна възраст в евро/ЖЕ - 42.71 евро;
  • За осигуряване на свободна подова площ за ДПЖ в евро/ЖЕ - 44,40 евро.

 

За дейността свободно отглеждане на открито размера на компенсаторните плащания възлиза на:

  • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ в евро/ЖЕ- 24,54 евро;
  • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ в евро/ЖЕ- 22,50 евро.

 

Размерите на финансовата помощ по мярката са определени въз основа на изчисления за пропуснати ползи и/или допълнително извършени разходи, съгласно утвърдена методига и са част от одобрената ПРСР 2014-2020 г.

          


Дата на откриване: 19.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари