Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Основните предложения за промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани и произтичат от въвеждането на ново направление по мярката – „Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване”. Тези изменения са резултат от одобрените промени в мярка 10 „Агроекология и климат” в Първо изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., наричана  по – нататък „ПРСР 2014 – 2020 г.“.  Друга част от предложените изменения и допълнения в Наредба № 7 от 2015 г. и очакваните резултати от прилагането им са осигуряване на съответствие с текстовете на ПРСР 2014-2020г. и разпоредби от приложимото европейско законодателство, както и прецизиране и уточняване на определени разпоредби.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета ЕЗФРСР действа в държавите членки чрез програмите за развитие на селските райони. Тези програми осъществяват стратегия за изпълнение на приоритетите на Съюза за развитие на селските райони чрез пакет от мерки, определени в дял III. Те подлежат на одобрение от Европейската комисия, както и измененията в тях. Одобрена програма за развитие на селските райони е задължителна за съответната държава – членка.

Основните изменения и допълнения в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани с текстовете за прилагане на направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване” на мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г. По направлението ще се подпомагат земеделски стопани, които поемат ангажимент за преместване и разполагане на пчелни семейства в територии, важни за биоразнообразието в Република България, като по този начин, от една страна, се стимулира развитието на прилежащата растителност, а от друга, се осигури разнообразна паша за пчелите. Дейността по направлението ще се изпълнява, чрез подвижно пчеларство като временните пчелини трябва да се разполагат в  зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока природна стойност (ВПС). Уреждат се условията за одобрение и прекратяване на 5 годишен ангажимент от земеделския стопанин, както получаването на финансовата помощ за изпълняваните изисквания. Кандидатите по направлението трябва да спазват следните изисквания:

А) Осигурят сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства на минимум 2 местоположения, намиращи се на разстояние от 3 км по въздух от постоянния пчелин и поне 500 м по въздух едно от друго в периода 15 март – 15 септември;

Б) Осигурят минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици за всяко местоположение в годината на подпомагане на не повече от 50 броя, подпомагани пчелни семейства;

В) Запазят поне 80 % от броя на подпомаганите пчелни семейства.

Втората група промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани с прецизиране и внасяне на яснота в съществуващи текстове, както и въвеждане на текстове от ПРСР 2014-2020 и приложимото европейско законодателство:

А) Измененията в чл. 5 от Наредба № 7 от 2015 г. отразяват прилагането на направленията, в съответствие със специализираните слоеве на местообитанията на застрашените видове птици. Предвид постъпило писмо от  страна на Българско дружество за защита на птиците с искане за промяна в обхвата на местообитанията на зимуващи гъски и червеногуша гъска, е предвидена възможност за предоставяне на специализиран слой към Държавен фонд „Земеделие“, който може да бъде ограничен до площи, които в максимална степен отговарят на целите на направлението за опазване на застрашените видове птици;

Б) Действащите в момента разпоредби на чл. 8, ал. 3 от Наредба № 7 от 2015 г. дават възможност на земеделските стопани след изтичане на 5-годишния ангажимент да удължават ежегодно ангажимента си при спазване на изискванията на наредбата;

В) Измененията в чл.17, ал.1, т.7 от Наредба № 7 от 2015 г.  прецизират правно – технически цитираната разпоредба, тъй като премахва препращането към една и съща дейност в две различни разпоредби на наредбата. В текста освен това е добавено изискването на поддържането на създадените постоянно затревени площи от земеделския стопанин. Допълнително са прецизирани и текстовете, свързани с изпълнението на изискванията за одобрение и  управление за същата дейност в чл. 26, т. 10 и чл. 36, ал. 3 и 4 от Наредба № 7 от 2015 г. С цел внасяне на по-голяма яснота по отношение на изискванията, които трябва да спазват кандидати по направление "Контрол на почвената ерозия", за дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, за получаване на компесанторно плащане след първата година, е уточнен начина на поддържане на площите след първата година, както и ограниченията по отношение на разораването. През 2017 година кандидатите, изпълняващи тази дейност, ще бъдат в третата година от ангажимента си. 

В допълнителните разпоредби на наредбата е дадена дефиниция на понятието „изкуствено създадено условие”. По такъв начин се изяснява предложеното изменение на т. 9 от  чл. 17, ал. 2 от Наредба № 7 от 2015 г., в която се регламентира правото да бъде отказано подпомагане при установяване на изкуствено създадени условия от страна на земеделския стопанин, както и в случаите предвидено в чл. 35, параграф 6 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие. Създадената ал. 3 в цитираната разпоредба отразява изискването в параграф 4 от същия регламент.

В чл. 21 от Наредба № 7 от 2015 г. се създава ал. 2, която предоставя право на земеделския стопанин, в случай на настъпили форсмажорни или изключителни обстоятелства, в резултат, на което бъде намален броя на животните с ангажимент, до края на петгодишния период да бъде изпълняван с наличния брой животни, когато са по-малко от одобрените за участие.

Създадената ал. 7 в чл. 23 от  Наредба № 7 от 2015 г.  предоставя право на земеделския стопанин да се откаже доброволно от изпълнявания ангажимент, като урежда реда и условията за прекратяване на поетия ангажимент по искане на земеделския стопанин преди изтичане му.

Измененията на Приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2, целят да се обхват одобрените базови изисквания по отношение на изпълнявани дейности от кандидатите, съгласно ПРСР 2014-2020.

Разпоредбите на чл.54 от Наредба № 7 от 2015г. урежда реда за въвеждане на информация от външни институции в електронна система, посредством която ДФЗ- РА извършва проверки за изпълнението на изискванията от страна на кандидата. Не рядко при въвеждане в системата, организациите сигнализират за допуснати технически грешки. В чл. 54, ал. 4 от Наредба № 7 от 2015 г. се урежда реда и срока за получаване на коригираща информация, в случаите на технически грешки. След постъпване в Министерството на земеделието и храните, тази информация се предоставя единствено в дирекция „Развитие на селските райони” с цел одобрение или отхвърлянето на постъпилите искания за корекции от страна на външните институции. С измененията на цитирания член, решението за одобрение или отказ се предоставя на ДФЗ- РА с оглед наличната информация в подадените заявления за подпомагане и възможността за допълнително изискване на информация  от земеделските стопани.

По отношение на заключителните разпоредби:

В чл. 1, ал. 4 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г  за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“  се уреждат допустимите за подпомагане площи по мярката от ПРСР 2014-2020. През 2015г.  земеделските стопани получават подпомагане, когато земеделския им парцел попада във физически блок, пресичащ със 100 кв.м. зона от НАТУРА 2000. В същото време, съгласно ПРСР 2014-2020, подпомагането следва да се отпуска само за площи, попадащи  в зона от НАТУРА 2000.  С измененията се променят условията за допустимост по отношение на едно основните изисквания за подпомаганите площи, като допустими за подпомагане се определят само земеделски площи, които изцяло попадат в защитена зона от НАТУРА 2000.

Допълненията и измененията на Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  са насочени към изменения, които да обхванат:

А) Основни изменения, свързани с постигане на целта на мярката – производството на биологична растителна и животинска продукция.  Очакваното въздействие на тези изменения е насочено към прецизиране на условията за възстановяване на получени финансови средства, когато  подпомаганите площи и животни да се използват за биологично производство след преминаване на периоди на преход, както и получаване на информация в ДФЗ- РА, при получаването на информация за констатирано несъответствие на състоянието на площите, когато е извършена проверка след датата, към която се отразяват констатациите на Контролиращите лица в Системата за информация от външни институции, поддържана от ДФЗ- РА.

Б) Правно- технически корекции.

С проекта на наредба са въвеждат мерки по прилагането на чл.35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, съгласно който следва да се извършват  изчисленията на финансовата помощ по съответните мерки. Тези мерки се съдържат в разпоредбите на параграф 4 и 6 на чл. 35 от цитирания регламент.


Дата на откриване: 20.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 януари 2017 г. 11:59:55 ч.
vannil

относно Пчелните семейства и опрашването

Здравейте никъде не пише в какъв размер ще е подпомагането. Защо пчелини намиращи се в натура 2000 не се подпомагат директно без да има нужда да практикуват подвижно и да се подпомагат примерно макимално до 70 семейства от пчелин ?  

Аз  имам пчелин в натура 2000  там територията не е голяма ,ако трябва да преместя на 3 км  излизам от зоната и практически не мога д аполуча подпомагане а  реално съм единствения опрашител на месността?

Като гласувате тия промени помислете  за подпомагане на пчелините находящи се в защитените територии  2000 . Според мен така ще насърчите много повече хора да създадат пчелини на такива места.  

Иван Гешев 

 

 

25 януари 2017 г. 11:09:32 ч.
jekata

Опрашването

Здравейте, защо се променят условията, които бяха заложени още в началото на миналата година.Защо пчелините трябва да са само в натура 2000 ?Защо  е това ограничение?Ние със  стационарните пчелини  не може да участваме защото някои така е решил.

17 февруари 2017 г. 14:42:43 ч.
Конфедерация на българските пчелари

Допълнение във връзка с чл. 3, т. 3 и т. 4

Във връзка с чл. 3, т. 3 и т. 4 от Наредба №7 за прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с дейност превръщане на обработваеми земи в пасища, предлагаме: да се изисква от бенефициентите по тези две дейности, да сменят реално начина на трайно ползване на тези земи от „обработваеми земи” (ОЗ) в „постоянно затревени площи” (ПЗП). Същите тези земи да се вкарат в слой „Постоянно затревени площи”, който е на национално ниво и е изискване на Европейската комисия.

 

19 февруари 2017 г. 21:56:03 ч.
Искрен

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

Становище на КБП(Конфедерация на Българските Пчелари) от 19 февруари 2017година.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: http://www.kbp.bg

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОФ. Д-Р. ХРИСТО БОЗУКОВ

СТАНОВИЩЕ

на

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, ет. 4, офис 402

ОТНОСНО: Съгласувателна процедура по прием на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2015 г. за прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

На 20 януари 2017год. бе проведено заседание на Работнота група за съгласуване на проект на Наредба за изменние и допълнение на Наредба 7 от 24 февруари 2015год. За заседанието бяхме поканени по наше настояване последният момент в късният слетобен на 19 януари 2017год., поради което не успяхме да внесем писменно становище по проекта.

По самото заседание:

1. На присъстващите не бяха представени внесените писменни становища на членовете на Работната група, за да се запознаят и вземат отношение по тях.

-не ни бяха предоставени и заповедтта за сформирането на самата Работна група, за да се запознаем с това, кои са нейните членове, кои от тях представляват пчеларскя сектор и на какво основание, както и да установим чрез състава й, дали самото заседание на Работната група се провежда при наличие на кворум.

2. Съставеният протокол от заседание на Работната група е твърде лаконичен и неточен

Например:

-по отношение на регистрацията на временните пчелини становището на Конфедерацията на българските пчелари/КБХ/ същественно се различава от отразеното в протокола. Ние по категоричен начин заявихме, че регистрацията на временните пчелини е уредене в Закона за пчеларството/ЗП/ и по никакъв начин тя неможе да бъде променяна или доуреждана чрез Наредба. Съгласно чл.7 ал.2 от Закона за норамативните актове/ЗНА/: „Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.”

Освен това не са спазени изискванията и на чл.15 ал1 и ал.3 от ЗНА: „Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен”/в случая Закона аз пчеларството/.

 

„Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоричат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.”

19 февруари 2017 г. 21:56:25 ч.
Искрен

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

Становище на КБП(Конфедерация на Българските Пчелари) от 19 февруари 2017година.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: http://www.kbp.bg

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОФ. Д-Р. ХРИСТО БОЗУКОВ

СТАНОВИЩЕ

на

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, ет. 4, офис 402

ОТНОСНО: Съгласувателна процедура по прием на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2015 г. за прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

На 20 януари 2017год. бе проведено заседание на Работнота група за съгласуване на проект на Наредба за изменние и допълнение на Наредба 7 от 24 февруари 2015год. За заседанието бяхме поканени по наше настояване последният момент в късният слетобен на 19 януари 2017год., поради което не успяхме да внесем писменно становище по проекта.

По самото заседание:

1. На присъстващите не бяха представени внесените писменни становища на членовете на Работната група, за да се запознаят и вземат отношение по тях.

-не ни бяха предоставени и заповедтта за сформирането на самата Работна група, за да се запознаем с това, кои са нейните членове, кои от тях представляват пчеларскя сектор и на какво основание, както и да установим чрез състава й, дали самото заседание на Работната група се провежда при наличие на кворум.

2. Съставеният протокол от заседание на Работната група е твърде лаконичен и неточен

Например:

-по отношение на регистрацията на временните пчелини становището на Конфедерацията на българските пчелари/КБХ/ същественно се различава от отразеното в протокола. Ние по категоричен начин заявихме, че регистрацията на временните пчелини е уредене в Закона за пчеларството/ЗП/ и по никакъв начин тя неможе да бъде променяна или доуреждана чрез Наредба. Съгласно чл.7 ал.2 от Закона за норамативните актове/ЗНА/: „Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.”

Освен това не са спазени изискванията и на чл.15 ал1 и ал.3 от ЗНА: „Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен”/в случая Закона аз пчеларството/.

„Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоричат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.”

19 февруари 2017 г. 21:57:05 ч.
Искрен

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

 

Освен това не беше спазено изискването и на чл. 18а от ЗНА: „При изработване на проект на нормативен акт се извършва предварителна оценка на въздействието.”

 

-В протокола от заседание на Работната група в частта „изказано от страна на представител на КБП мнение” е записано:

„Също така бе изразено и притеснение относно невъзможността за регистрация на временните пчелини в Интегриранат информационна система на БАБХ във /ВетИС/”.

Такова изявление не е правено от представител на КБП.

Нещо повече – Ние Ви разяснихме, че нито Закона за пчеларството го допуска, нито е необходимо пчелните семейства, с които се поема задължение да се прилагат агро-екологични дейности да бъдат „индивидуално идентифицирани в Интегриранат информационна система на БАБХ”.

Това изискване противоречи, както на Закона за пчеларството, така и на Наредба 10 от 2015година за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

Обяснихме Ви/и това не е отразено в протокола, нито пък имахме възможност за корекции, тъй като още при приключване на заседанието протокола от него беше качен на Портала за обществени Консултации на МЗХ – на същият ден 20 януари 2017год./, че не е необходимо на пчелните семейства да бъдат поставени жълти индификационни табелки, тъй като те са също толкова уникални, колкото и досега съществуващите и не предоставят никакви предимства. Обеснихме Ви, че по сега действащата нормативна уредба при реместване на пчелните семейства на временен пчелин, същите се съпровождат с ветеринарномедицинско свидетелство за транспортиране. Обяснихме Ви, че ветеринарномедицинските свидетелство за транспортиране на пчелните семейства, за разлика от другите животни са на хартиен носител. В същите/ВМС/ в точка 9 „място за разтовармане” за временните пчелини се записва – населено място, землище, местност на която се разтоварват, а при необходимост при прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат” биха могли да бъдат и GPS координатите на мястото на разтоварване. Ветеринарномедицинските свидетелства за транспортиране на пчели са на хартиен носител и позволяват тези данни да бъдат вписани. В точка 4 на ВМС за транспортиране – „животни – вид, категория и брой” се описва броя на пчелните семейста и регистрационните им номера – например: 25бр от рег. номер 88260731 – 001 до 88260731 – 025. Ако тези семейства не са с последователни номера, се записва, че са 25бр. по опис, приложен към ВМС за транспортиран. Образец на този опис е приложен на сайта на БАБХ в раздел „Образци документи”.

Пояснихме Ви също така, че за нуждите на Мярка 10 в настоящата, Наредба 7 можем да поставим изискване ВМС за транспортиране и Описа на пчелните семейства да бъдат сканирани и качени в системата ВетИС в „прозореца”, където са качени Удостоверенията за животновъдните обекти. По този начин и контролните органи от ДФ „Земеделие” във всеки един момент ще имат достъп до информация от ВетИС/до която система те имат достъп/, къде са разположени пчелните семейства с точни координати, колко са на брой и кои са индивидуалните им рег. номера.

Всичко това, не е отразено в протокола от заседанието на Работната група и съобразено в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7, въпреки че беше изказано като мнение от Конфедерация на българските пчелари на заседанието на Работната група на 20 януари 2017год.

 

 

19 февруари 2017 г. 22:20:22 ч.
Искрен

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

Становище на КБП(Конфедерация на Българските Пчелари) от 19 февруари 2017година.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: http://www.kbp.bg

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОФ. Д-Р. ХРИСТО БОЗУКОВ

СТАНОВИЩЕ

на

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, ет. 4, офис 402

ОТНОСНО: Съгласувателна процедура по прием на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2015 г. за прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

На 20 януари 2017год. бе проведено заседание на Работнота група за съгласуване на проект на Наредба за изменние и допълнение на Наредба 7 от 24 февруари 2015год. За заседанието бяхме поканени по наше настояване последният момент в късният слетобен на 19 януари 2017год., поради което не успяхме да внесем писменно становище по проекта.

По самото заседание:

1. На присъстващите не бяха предоставени внесените писменни становища на членовете на Работната група, за да се запознаят и вземат отношение по тях.

Не ни бе предоставена и заповедтта за сформирането на самата Работна група, за да се запознаем с това, кои са нейните членове, кои от тях представляват пчеларскя сектор и на какво основание, както и да установим чрез състава й, дали самото заседание на Работната група се провежда при наличие на кворум.

2. Съставеният протокол от заседание на Работната група е твърде лаконичен и неточен.

Например:

По отношение на регистрацията на временните пчелини становището на Конфедерацията на българските пчелари/КБП/ съществено се различаваше от отразеното в протокола. Ние по категоричен начин заявихме, че регистрацията на временните пчелини е уредене в Закона за пчеларството/ЗП/ и по никакъв начин тя не може да бъде променяна или доуреждана чрез Наредба. Съгласно чл.7 ал.2 от Закона за норамативните актове/ЗНА/: „Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.”

Освен това не са спазени изискванията и на чл.15 ал1 и ал.3 от ЗНА: /1/„Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен”/в случая Закона за пчеларството/.

/3/„Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоричат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.”

 

Освен това не беше спазено изискването и на чл. 18а от ЗНА: „При изработване на проект на нормативен акт се извършва предварителна оценка на въздействието.”

19 февруари 2017 г. 22:20:58 ч.
Искрен

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

 

В протокола от заседание на Работната група в частта „изказано от страна на представител на КБП мнение” е записано:

„Също така бе изразено и притеснение относно невъзможността за регистрация на временните пчелини в Интегрираната информационна система на БАБХ /ВетИС/”.

Такова изявление не е правено от представител на КБП.

Нещо повече – ние Ви разяснихме, че нито Закона за пчеларството го допуска, нито е необходимо пчелните семейства, с които се поема задължение да се прилагат агро-екологични дейности да бъдат „индивидуално идентифицирани в Интегриранат информационна система на БАБХ”.

Това изискване противоречи, както на Закона за пчеларството, така и на Наредба 10 от 2015година за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

Обяснихме Ви/и това не е отразено в протокола, нито пък имахме възможност за корекции, тъй като още при приключване на заседанието протокола от него беше качен на Портала за обществени консултации на МЗХ – на същият ден 20 януари 2017год./, че не е необходимо на пчелните семейства да бъдат поставени жълти индификационни табелки, тъй като те са също толкова уникални, колкото и досега съществуващите и не предоставят никакви предимства. Обеснихме Ви, че по сега действащата нормативна уредба при преместване на пчелните семейства на временен пчелин, същите се съпровождат с ветеринарномедицински свидетелстви за транспортиране. Обяснихме Ви, че ветеринарномедицинските свидетелства за транспортиране на пчелните семейства, за разлика от другите животни са на хартиен носител. В същите/ВМС/ в точка 9 „място за разтоварване” за временните пчелини се записва – населено място, землище, местност на която се разтоварват, а при необходимост при прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат” биха могли да бъдат вписани и GPS координатите на мястото на разтоварване. Ветеринарномедицинските свидетелства за транспортиране на пчели са на хартиен носител и позволяват тези данни да бъдат вписани. В точка 4 на ВМС за транспортиране – „животни – вид, категория и брой” се описва броя на пчелните семейства и регистрационните им номера – например: 25бр. от рег. номер 88260731 – 001 до 88260731 – 025. Ако тези семейства не са с последователни номера, се записва, че са 25бр. по опис, приложен към ВМС за транспортиран. Образец на този опис е приложен на сайта на БАБХ в раздел „Образци документи”.

Пояснихме Ви също така, че за нуждите на Мярка 10 в настоящата, Наредба 7 можем да поставим изискване ВМС за транспортиране и Описа на пчелните семейства да бъдат сканирани и качени в системата ВетИС в „прозореца”, където са качени Удостоверенията за животновъдните обекти. По този начин и контролните органи от ДФ „Земеделие” във всеки един момент ще имат достъп до информация от ВетИС/до която система те имат достъп/, къде са разположени пчелните семейства с точни координати, колко са на брой и кои са индивидуалните им рег. номера.

Всичко това, не е отразено в протокола от заседанието на Работната група и съобразено в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7, въпреки че беше изказано като мнение от Конфедерация на българските пчелари на заседанието на Работната група на 20 януари 2017год.

 

 

 

 

19 февруари 2017 г. 23:51:55 ч.
Искрен

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

3. По отношение на самия проект за Наредба за изменеие и допълнение на Наредба 7 от 2015год. също имаме сериозни забелжки. Не допустимо е тези които участват по Мярака 11 Биологично пчеларство да не могат да участват и по Мярка 10 Агроекология и климат. Това ограничение не е породено нито от европейското нито от националното законодателство на Република България.

Във връзка с чл.3 т.3 и т.4 с дейността по превръщане на обработваемите земи в пасища предлагаме да се изисква от бенефициентите по тези две дейности да сменят реално начина на трайно ползване на тези земи от „обработваеми земи”/ОЗ/ в „постоянно затревени площи”/ПЗП/ в КВС/картата за възстановена собственост – кадастъра/ от момента на превръщане при кандидатстване през втората година.

В чл. 14 т.8 предлагаме сумата от 15,37евро/на пчелно семейство да се удвои на 30,74евро/на пчелно семейство. Мотивите ни за това са, че тази сума е достатъчна за да покрие разходите само за еднократно преместване на пчелните семейства и подсигуряване на охраната им за 3/три/ седмици. Повторното преместване, охрана отново за 3/три/ седмици от двама пазачи на минимална заплата и осигуровки и прибирането на пчелните семейства в стационарния пчелин не са предвидени в тази сума и всеки, който пожелае да участва по мярката ще реализира загуба минимум в размера на получените средства.

В чл. 17, ал.2, т.8 – „са намалили заявения брой пчелни семейство по направление по чл.3, т.8 от 20 броя/а не 80% от заявените/”.

В чл. 21, ал. 3 ...заявениет пчелни семейства не могат да бъдат намалявани под 20 броя/а не под 80% от заявените/.

В чл. 25, ал. 5 да отпадне текста „индивидуално идентифициране в Интегрираната информационна система на БАБХ/ВетИС/, тъй като противоречи на Закона за пчеларството и Наредба 10 от 2015 год.

В чл. 44а, ал. 5 едно местоположение в годината на заявяване се ползва като се разполагат до 200 пчелни семейства от заявените.

Изхождаме от изискването, че ако разстоянието до съседен стационарен или временен пчелин е 2,5км, т.е.т. в радиус от 1250метра има около 5000дк. за пашуване, които нормално се опрашват от 833 пчелни семейства/по шест броя на декар/. Така ще се намалят сериозно разходите за охрана отнесени към едно пчелно семейство.

В чл. 44а, ал. 7 да се промени по следният начин: „временните пчелини трябва да са регистрирани съгласно Закона за пчеларството, а ветеринарномедицинските свидетелства за транспортиране и описите към тях да бъдат сканирани и качени във ВетИС от служителите на БАБХ, в прозореца за Удостоверенията за регистрация на животновъдните обекти.

 

 

19 февруари 2017год.

 

 

Председател на УС на КБП:  /п/......................................

                                                     /зооинж. Росимир Матеев/