Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на МС от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата

Настоящият проект на постановление се предлага в съответствие с Решение от 18.01.2017 г. на Народното събрание за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд.лв. (обн., ДВ, бр. 8 от 24.01.2017 г.). Промяната в параметрите на програмата ще даде възможност за плавно извършване на необходимите строително-монтажни работи по одобрените за участие в националната програма сгради с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност и разплащане за извършени дейности напред във времето според възможностите на държавния бюджет. Необходимостта е породена от отчетените ползи при обновените сгради и декларирания огромен обществен интерес.


Дата на откриване: 20.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 януари 2017 г. 16:37:15 ч.
tzvetan

Програма за безплатно саниране на жилища

Тази програма трябва незабавно да бъде прекратена.Тя има ниска ефективност,поради обхванатия нищожен дял енергопотребители,голяма корупция, поради двойно завишените цени за квадратен метър и социалната  неприемливост.Програмата облагодетелства малък брой хора,а плаща целия народ.Средствата по нея са достатъчни за незабавно повишаване на минималната пенсия на 200 лева и съответно индексиране на останалите пенсии.

27 януари 2017 г. 11:01:02 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

В предварителната ОВ не е посочен никакъв аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството