Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

С проекта на Постановление се предвижда да се определят условията и реда за предоставяне на информация за съставките на изделията за пушене, различни от тютюневите изделия.

Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, следва да представят информацията за съставките, използвани при производството на такива изделия, чрез Общия портал на Европейския съюз (EU-CEG). Информацията следва да се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено изделие за пушене, различно от тютюневите изделия.


Дата на откриване: 23.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 6.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2017 г. 11:08:27 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

В предварителната ОВ не е посочен никакъв аргумент за необходимостта от намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството