Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

С действащата Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (наричана по-нататък „Наредба № 21“) се регламентират: категориите семена от зърнени култури; контролът на семената от официалните органи с цел сертификация; дейностите под контрола на официалните органи; изискванията, на които трябва да отговарят семената при сертификация; условията и редът за последващ контрол; търговията с неокончателно сертифицирани семена; търговията със семена, произведени при специфични условия; семената със специфично предназначение; условията, при които семената се предлагат на пазара; вносът на семена от трети страни; контролът на предлаганите на пазара семена.

Наредба № 21 транспонира изискванията на Директива на Съвета 66/402/ЕИО от 14 юни 1966 г. за търговия на семена от зърнени култури (ОВ, L 125 от 11.06.1966 г.).

През 2016 година е приета Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на официалния етикет на опаковките със семена (OB L 60 от 5 март 2016г.). За въвеждането на тази директива е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21, в който, в преходните и заключителни разпоредби, са създадени разпоредби и за изменението на останалите наредби, до които Директива 2016/317 се отнася, тъй като всяка една от изменените с нея директиви е въведена в отделна наредба в националното законодателство. Това са: Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз, Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз, Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз, Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз, Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз. Тъй като Директива 2016/317 внася една и съща промяна в изменяните с нея директиви, за въвеждането й е избран подход, при който с един нормативен акт да се изменят няколко други национални нормативни акта от същата степен. Промяната се отнася до въвеждане на допълнителен реквизит в етикета на посевния и посадъчния материал от различните групи култури. С настоящото изменение на Наредба № 21 не се внасят изменения в Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз, тъй като с нейното последно изменение  (ДВ, бр. 102 от 23 декември 2016 г.) са въведени и изискванията по отношение на новия реквизит в етикета.


Дата на откриване: 23.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари