Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване...

С Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити се уреждат условията и редът за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност; условията и редът за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена от видове полски култури, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ), предназначени за демонстративни и/или производствени опити; разрешените за целта количества; опаковането и етикетирането на семената и условията и редът за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена от видове зеленчукови култури, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в ОСЛ, предназначени за демонстративни и/или производствени опити; опаковането и етикетирането на семената.

Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити е въвела Решение на Комисията 2004/842/EC от 1 декември 2004 г. относно прилагането на правилата, с които държавите членки могат да оторизират предлагането на пазара на семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване в националния каталог на сортовете от полски или зеленчукови растителни видове (ОВ, L 362, 1 декември 2004 г.).

На 3 март 2016 г. Европейската комисия прие Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (L 60, 3 март 2016 г.), което следва да бъде въведено в националното законодателство.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити се въвежда Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (L 60, 3 март 2016 г.). С проекта на наредба се добавят задължителни изисквания към етикетите, с цел да се предотвратят измамни практики.

С въвеждането на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (L 60, 3 март 2016 г.) и приемането на проекта на наредба ще се подобри сигурността на официалните етикети, за да се предотвратят измамни практики. С оглед на това и с цел да се даде възможност на компетентните органи да подобрят воденето на отчетност и контрола на процесите на отпечатване, разпространение и използване на отделните официални етикети от операторите, както и да проследяват партидите семена, следва сигурността на официалните етикети да се подобри чрез включването на официално определен пореден номер в тези официални етикети.

 

 

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 23.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари