Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на ПМС № 38 от 15.02.2001 г. за приемане на УП на ДАЗД

Новата редакция на акта се налага от необходимостта за изменение на съществуващата функционална и организационна структура на ДАЗД с цел ефективно провеждане на държавната политика в областта на закрилата на детето и изпълнение на задълженията по координирането й. Сред целите, които си поставя нормативната промяна, са организационно и структурно развитие и подобряване на координацията в рамките на агенцията за оптимизиране изпълнението на основните й функции. Като координационно звено и партньор на институции и организации в областта на закрилата на детето администрацията на ДАЗД се нуждае от функционални и структурни промени, които ще гарантират качествена и навременна намеса при нужда от оказване на методическа подкрепа в практиката.

 Съгласно Закона за закрила на детето към ДАЗД се създава Национален съвет за закрила на детето с консултативни и координационни функции. Във връзка с дейността на Съвета като върховен координационен механизъм по политиките за деца съществува необходимост от обособяване в спешен порядък на структурно звено в администрацията на ДАЗД, което да следи и да съдейства за качественото и своевременно изпълнение на функциите на Съвета. Заседавайки на няколко редовни годишни заседания по утвърдена програма, Съветът е орган със законоустановени правомощия и първостепенна роля в областта на закрилата на детето, което налага вземането под внимание на тази потребност, свързана с работата му.

 Краткият срок за обществено обсъждане е необходим във връзка с дейността на Националния съвет за закрила на детето, който като върховен координационен механизъм по политиките за деца в Република България съгласно Закона за закрила на детето заседава по утвърдена годишна програма, а към момента няма обособено звено в ДАЗД, което да изпълнява функциите на Национален секретариат за нуждите на планираните заседания на Съвета. С предложените промени се въвежда, такава организация на администрацията на ДАЗД, която да съответства на предвидените й в ЗЗДет. функции.


Дата на откриване: 2.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 февруари 2017 г. 10:43:05 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

В частта на ОВ относно обществените консултации не е посочен никакъв аргумент за необходимостта от намаляване на срока на консултацията на 14 дни. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството

03 февруари 2017 г. 11:00:33 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация - 1

В проекта на доклад като мотив за необходимостта от съкращаване на срока е посочено: "Във връзка с дейността на Съвета като върховен координационен механизъм по политиките за деца съществува необходимост от обособяване в спешен порядък на структурно звено в администрацията на ДАЗД, което да следи и да съдейства за качественото и своевременно изпълнение на функциите на Съвета. Заседавайки на няколко редовни годишни заседания по утвърдена програма, Съветът е орган със законоустановени правомощия и първостепенна роля в областта на закрилата на детето, което налага вземането под внимание на тази потребност, свързана с работата." Според нас единственият субективен аргумент на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт представлява най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес.

Във връзка с гореизложеното считаме, че обществената консултация следва да се проведе в пълния 30-дневен срок.

Център за оценка на въздействието на законодателството

16 февруари 2017 г. 17:34:50 ч.
Диляна Славкова

Становище на Национална мрежа за децата

Становището на Национална мрежа за децата относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет от 15 февруари 2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето е входирано на 16.02.2017 г. в Държавната агенция за закрила на детето. 

 

16 февруари 2017 г. 17:51:31 ч.
Диляна Славкова

Становище на Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата счита, че предложенията за промени в проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет от 15 февруари 2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето не отговарят на нуждите на децата и родителите, както и на основните предизвикателства пред специалистите, работещи на терен.

Сред проблемите, които открояваме като най-съществени, са продължаващата с годините висока натовареност на работещите в системата за закрила, липсата на изисквания за специализирано висше образование и професионални стандарти, качествена подготовка и последващи обучения, мониторинг, супервизия и други. 

Проблемите в политиките и практиките няма да бъдат решени с прехвърлянето на функции от една дирекция към друга. Според нас са необходими цялостна визия за промяна на законодателството и политиките с оглед преориентирането им към подкрепа на всички деца и родители в страната, както и създаване на  концепция за реформа в структурите, които отговарят за децата и семействата, което включва и преосмисляне на правомощията, ролята и мястото в административно-функционално отношение на Агенцията за социално подпомагане и Отделите за закрила на детето, които са част от тази структура; Централната и Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ролята на местните власти. 

Изведените в доклада на министър Донев обстоятелства и аргументи за промените не стъпват на факти, данни и доказателства, както и че отсъства всякаква връзка с изводите и препоръките от направения Функционален анализ на ДАЗД по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето“, финансиран по Договор N: 14-11-7/19.09.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ със средства от европейските структурни фондове, който не е публичен и все още не е предоставен на заинтересованите страни включително на Национална мрежа за децата, въпреки официалното искане отправено в края на 2016 г.

Неприятно изненадани сме и от поредния пример за липса на професионално обсъждане, съгласуване и координиране на планирани промени, свързани с правата на децата и функционирането на системата за закрила и услуги, и начина, по който е взето решение те да се случат на практика. По наша информация, темата не е била обсъждана в нито един от съществуващите междуведомствени и експертни формати, в които участват не само представители на отговорните министерства и агенции, но и местни власти и граждански организации, работещи с деца и семейства като Национален съвет за закрила на детето и различни работни групи.

Национална мрежа за децата счита, че предложенията за промени в Устройствения правилник на ДАЗД, свързани с прехвърлянето на основни дейности от настоящата дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ към предложената нова дирекция „Контрол и методическа подкрепа за правата на детето“, крие съществени рискове от невъзможност за изпълнение на специфичните функции на Агенцията.  Това включва както изпълнението на функциите, свързани с политики и стратегическо развитие, така и контролните функции относно спазване на правата на детето във всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центровете за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане", доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето. 

Повече информация може да намерите в пълния текст на становището, входиран в ДАЗД с изх. номер 019/16.02.2017 г.