Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014–2018 г.

Наредба №2/2014г. е издадена на основание чл.56 от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и урежда условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2014-2018г.

С проекта на НИД на Наредба № 2/2014г. са изменени действащите разпоредби, свързани с прилагането на мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Популяризиране на пазарите на трети държави“, с цел отразяване на промените в администрирането на националните програми, произтичащи от последните изменения в европейското законодателство, уреждащо тези обществени отношения. (Делегиран регламент (EС) 2016/1149 и Регламент за изпълнение (EС) 2016/1150).

Предложените изменения са насочени към постигане на оптимално съотношение между обема на административните изисквания и постигането на необходимият контрол във всички етапи на процедурата по оценяване на проекти, сключване на договори и изпълнение на дейностите. Очакваният ефект е постигане на по-голяма прозрачност при избора на проекти и по-целенасочено финансово подпомагане със средствата от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. По-ясно са уредени отговорностите на ползвателите на финансова помощ по националната програма. Допълват се разпоредбите, регламентиращи изискванията за представяне на документи в административната фаза на оценяване на проектите. Очакванията са това да повиши нивото на контрол при проверка на допустимостта на кандидатите, което ще осигури необходимата превенция на срещу евентуални нарушения.

Предвид ниската й икономическа ефективност и поради установен слаб интерес от страна на производителите,  дейност „присаждане“ е изключена от обхвата на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

С оглед постигане на пълнота в процедурата по предоставяне на финанасова помощ, са разписани текстове, които уреждат случаите на пълен отказ по подадено заявление за окончателно плащане. Разписани са конкретни текстове, уреждащи различните хипотези при констатирано неизпълнение на дейности от мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Предвид факта, че мярката се прилага на единица площ, по-конкретно е описан размерът на санкциите в трите случая на неизпълнение, с оглед установена разлика между договорираната площ и площта, върху която е извършена инвестицията (в размер до 20 %, от 20 до 50 % и над 50 %).

Текстовете, отнасящи се до прилагане на мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ са прецизирани и допълнени. С цел изпълнение на новите изисквания в европейското законодателство, отделните дейности са подробно и изчерпателно описани, като са дадени и дефиниции на използваните понятия. Направени са промени и в отделните критерии за оценка при ранкинг, което е в съответствие с поставените стратегически цели.

Поради отпадане на мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от националната програма, са отменени съответните текстове от Наредба № 2/2014 г., както и други текстове, които вече не са приложими.

С цел осигуряване на траен ефект от направените инвестиции и едновременно с това опазване на финансовите интереси на Европейския съюз, са създадени нови текстове, свързани с отговорностите на ползвателите на финансова помощ.


Дата на откриване: 6.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари