Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал.1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), съдържаща законовата делегация за издаване на Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (Наредба № 5), разпоредбите на посочения подзаконов нормативен акт намират приложение и по отношение на регистрацията на сделките с ДЦК, сключени на регулиран пазар и многостранна система за търговия (МСТ). Извън обхвата на наредбата остава единствено търговията с ДЦК на регулиран пазар и МСТ, която се регламентира от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и актовете по прилагането му. Предложените изменения в чл. 1 на Наредба № 5 произтичат от необходимостта от поясняване на предметния обхват на наредбата, така както е въведен чрез законовата делегация в ЗДД. По този начин в предмета на наредбата се посочва, че  същата  се прилага и относно регистрацията на сделки с ДЦК, сключени на регулиран пазар и МСТ.

Отговорна дирекция: „Държавен дълг”
E-mail: ts.arnaudova@minfin.bg; g.kolarova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 7.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 9.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари