Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие “Единен системен оператор”

 

С измененията и допълненията в Закона за електронното управление, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 62 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.), се създаде Държавно предприятие „Единен системен оператор“ (ДП „ЕСО“). Дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО“ се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Държавно предприятие „Единен системен оператор“ ще осъществява дейност по: интеграция на информационни системи и електронни административни услуги; защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги; управление на поддръжката на споделените информационни ресурси на електронното управление; управление на изпълнението на проекти за електронно управление, информационни и комуникационни технологии и др., както и функции като информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронното управление; помощен контактен център за обслужване на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление; национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност; институция, отговорна за изграждането и поддържането на Национален портал за пространствени данни.

Управлението и контролът върху дейността на ДП „ЕСО“ се осъществява от председателя на ДАЕУ, от управителния съвет, чиито членове се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на председателя на ДАЕУ, както и от генералния директор, който по право е член на управителния съвет и се назначава и освобождава от председателя на ДАЕУ.

Управителният съвет на предприятието приема структурата, щатната численост и средствата за работна заплата на служителите в предприятието в съответствие с годишния финансов план.

Предлага се структурата на ДП „ЕСО“ да бъде организирана в четири дирекции и два отдела, както следва:

  1. Дирекция „Поддръжка и администриране на информационни и комуникационни ресурси“;

  2. Дирекция „Развитие на информационни системи и ресурси“;

  3. Дирекция „Човешки ресурси и администрация“;

  4. Дирекция „Финанси“;

  5. Отдел „Вътрешен контрол и стандарти“;

  6. Отдел „Правен“.

В проекта е регламентирано подробно разпределението на функциите и конкретните дейности, които ще се осъществяват от посочените структурни звена.

С приемането на Правилник за дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО“ ще се постигне създаване на ясни правила и механизъм на работа на държавното предприятие.

 


Дата на откриване: 9.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 февруари 2017 г. 16:18:07 ч.
mpankov

за предлагания устр.правилник на ДП ЕСО

Здравейте,​мисля, че текстът в чл.9, ал.4 трябва да се прецизира като от

Срещу имуществото на ДП "ЕСО" не може да се насочва принудително изпълнение.

стане

Срещу имуществото на ДП "ЕСО" ,което е преодставено от държавата като частна държавна собственост не може да се насочва принудително изпълнение.

15 февруари 2017 г. 16:41:44 ч.
mpankov

за предлагания устр.правилник на ДП ЕСО (2)

Мисля също, че трябва да има повече задължения за публикуване на информация от дружеството - например ГФО да се изготвя в същия срок, както за всички предприятия и да се публикува в сайта на Агенцията по вписванията и на дружеството - може такъв текст да се добави напр.към задълженията на Управителния съвет по чл.14, ал.4, т.4

10 март 2017 г. 11:53:20 ч.
mimioleta

Относно промени в Правилника ДП ЕСО

Предложение за корекции в текстовете по чл.5, ал.1, т.1, б.в) и по чл.19, ал.1, т.2, б.а):

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на ДП "ЕСО" включва следното: 

1. подпомагане на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" като:

в) национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност - екип за бързо реагиране „на място“

Чл.19. Дирекция “Поддръжка и администриране на информационни и комуникационни ресурси“ изпълнява следните функции:

2. Управление на информационната и мрежовата сигурност на споделените информационни ресурси на електронното управление: Управление на Сигурността на Мрежите и информационните системи при/в споделените информационни ресурси на ЕУ.

а)национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност - екип за бързо реагиране „на място“

Коментар:

В Националната стратегия за кибер сигурност - „Кибер устойчива България 2020“ е предвидено Националния център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност (НЦДИИС) да осъществява мониторинг, оперативен анализ  и оценка на актуалната и пълна национална кибер картина.

В сферата на мрежовата и информационна сигурност (МИС) от изключително значение е изграждането на доверие между публичната власт в лицето на НЦДИИС и конституентите. Доверието играе ключова роля, в непосредственото сътрудничество с другите основни участници и заинтересовани страни, като, например, националните регулаторни органи, браншовите асоциации (напр., телекомуникационните, банковите и енергийните сектори) и др.

НЦДИИС сътрудничи и с Правоохранителните, Правораздавателните органи и органите на Министерство на Отбраната на РБ (ДАНС, БОП, МВР, МО и т.н). Центърът действа и като Национална точка за контакт за сътрудничество и обмен (напр. на доклади за инциденти,  информация за уязвимости и др.) на информация с други такива национални центрове, със специализирани организации и структури в сферата на МИС, с национални и търговски банки и др.

Съществуващата утвърдена практиката в Страните Членки на ЕС и НАТО, е националните центрове да бъдат в състава на Публичен административен орган. Тъй като центърът има координационни функции на национално ниво и е водещ за другите секторни центрове за действия при инциденти.

В Националната стратегия за кибер сигурност е предвидено в случаи на необходимост, техническите действия „на място“ при кибер атаки и кибер кризи да се осъществяват от Екипи за бързо реагиране. Такъв екип подпомагащ дейностите на НЦДИИС, може да има в ДП ЕСО. Създаването на Екип за бързо реагиране или „Rapid Reaction Team“, йерархически, смислово, политически и икономически е обусловено и е от огромно значение този екип да има своето функционално място в ДП ЕСО.

Предвид гореизложеното считам, че от видовете услуги, които следва да предоставя НЦДИИС, съгласно Методическите указания на  ENISA  – реактивни, проактивни, управление на артифакти, управление качеството на сигурността, тези отнасящи се до действия “на място” при кризисни ситуации могат да се изпълняват от ДП ЕСО. Останалите следва да се изпълняват в рамките на ДА ЕУ.