Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 за осъществяване на достъп до Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г.

С последните изменения в Търговския закон и в Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) се предвиди нотариално удостоверяване не само на подписите, но и на съдържанието на определени документи, представяни в регистърните производства.

Предложените изменения и допълнения следва да гарантират пълнота и законосъобразност на справките от информационната система и в случаите, когато се извършва проверка за наличието на документ с нотариално удостоверен подпис и съдържание, за които по силата на закона се изисква такова удостоверяване.


Дата на откриване: 13.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 февруари 2017 г. 10:38:02 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Посоченият в доклада аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни е "... последните изменения и допълнения в Търговския закон и Закона за особените залози следва да намерят бързо своето практическо приложение, за да дадат максимална сигурност на търговския оборот и да бъдат гаранция за защита на правата и законните интереси на гражданите и на всички участници в оборота..." Според нас единственият субективен аргумент на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт представлява най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството