Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление №  142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., изм. бр. 96 от 2016 г.)


Дата на откриване: 13.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 27.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 февруари 2017 г. 21:18:48 ч.
turist1

Недостатъчен срок за обществена консултация

Съгласно 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (нова, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.): "Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни". Хипотезата, при която срокът за обществени консултации е "по-кратък от 30 дни" може да се реализира само "при изключителни случаи", каквито тук определено не са налице. Очевидно е, че кумулативността изисква причините в мотивите (доклада) да посочват в какво се изразява изключителността, причина за намаляване на срока за обществена консултация. В Доклада се споменава, че срокът е намален "тъй като влизането в сила на предвижданите изменения е необходимо за по-прецизното функциониране на администрацията на Министерството на младежта и спорта". Считам, че въпреки липсата на легална дефиниция на израза "при изключителни случаи", под такива следва да се разбират основно форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, промишлени аварии, терористични или военни действия, безредици, ембарго, блокади и други подобни), както и когато съответният орган следва да осигури издаването на нормативен акт в определен срок (посочен в нормативен акт от по-висока степен и по-малък от оставащите 30 дни), при условията на обвързана компетентност. Трайна съдебна практика на ВАС е приети без обществено обсъждане, в нужната продължителност, нормативни актове да бъдат отменяни. Масовото публикуване в Портала за обществени консултации на проекти на нормативни актове за обществено обсъждане за срок по-малък от 30 дни, при изключително широко тълкуване на понятието "при изключителни случаи", предпоставя много скоро да се създаде трайна съдебна практика по казуса.
 

14 февруари 2017 г. 10:44:33 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Посоченият в доклада аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни е "Срокът за предложения и становища е 14-дневен, тъй като влизането в сила на предвижданите изменения е необходимо за по-прецизното функциониране на администрацията на Министерството на младежта и спорта." Според нас единственият субективен аргумент на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт представлява най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството