Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп

Проектът е изготвен с цел отразяване на измененията и допълненията в устройството и дейността на МВР, направени със ЗИДЗМВР (обн. ДВ, бр. 81 от 2016 г.). В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи са посочени устройството и дейността на структурите на ведомството, всички дирекции от общата и специализираната администрация. Предмет на правилника е също и управлението на структурите, като по този начин се постига прецизност и яснота в процеса на управление и взаимодействие между структурите. С включването на дирекция „Граничен контрол“ и дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ се отразява съществуващата и към настоящия момент структура на Главна дирекция „Гранична полиция“. С оглед на прилагане на единен подход за посочване в правилника на дирекциите в структурите на главните дирекции, в проекта е посочено, че в структурата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се създават дирекция „Оперативни дейности“ и дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, като и към настоящия момент в структурата на главната дирекция има създадени две дирекции. Прецизирана е дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във връзка с измененията и допълненията на Закона за защита при бедствия от бр. 51 на Държавен вестник от 2016 г. Предвид новото изискване, въведено със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 81 от 2016 г.) в проекта са посочени и нормативи за числеността на дирекциите от общата и специализираната администрация. В проекта са определени структурите, отговорни за провеждането на тестовете по чл. 152а от ЗМВР. В постановлението е установено разпределението на работното време за държавните служители, чиито статут се урежда със Закона за държавния служител, в изпълнение на изискванията на чл. 51, ал. 2 от този закон. Прецизирани и допълнени са текстове от действащия правилник, във връзка с констатирани непълноти или неточности.


Дата на откриване: 15.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари