Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп

С цел осигуряване на ефективност на дейността по поддържане на непрекъснато оперативно дежурство, организиране и контрол на взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на Министерството на вътрешните работи и на взаимодействието със звената за оперативно дежурство на други органи на централната изпълнителна власт, с проекта на постановление се предлага тази дейност да бъде заличена от компетенциите на Главна дирекция "Национална полиция" и да бъде включена като дейност на дирекция „Вътрешна сигурност“. За провеждане на общественото обсъждане е определен 14-дневен срок предвид необходимостта от спешна промяна на структурата, която поддържа оперативно дежурство в МВР, организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на МВР, с оглед гарантиране на ефективна координация при тази дейност, която пряко рефлектира върху дейностите, осъществявани от структурите на МВР, свързани с противодействие на престъпността и заплахите за националната сигурност, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации.


Дата на откриване: 16.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари