Обществени консултации

Проект на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция

  С проекта на нов Правилник за прилагане на Закона за военната полиция  се постигат следните цели:

-            създаване на нова подзаконова уредба, която е в по-пълно съответствие с нормативен акт от по-висока степен – Закона за военната полиция;

-             постигане на  по-добра и   съвременна  правна регламентация на структурата, ръководството и организацията на дейността на служба „Военна полиция”, включително на ръководните длъжностни лица – директор, заместник-директори, директори на регионалните служби, звената за финансов контрол и проверки, за сигурност на информацията, за вътрешна сигурност, както и въвеждането на помощни съвещателни органи на директора на службата;

- детайлно регламентиране на условията и реда за упражняване на правомощията на органите на служба „Военна полиция”, определени вече изцяло в Закона за военната полиция, като се следват принципите на съвременното законодателство, относимо към полицейските дейности и се отчитат актуалните заплахи за реда и сигурността, съчетавайки и досегашния практически опит,  в основните направления на дейност на военната полиция;

- постигане на по-добри гаранции за спазването на правата на лицата, спрямо които военнополицейските органи са задължени да упражняват правомощията си, както и създаване на допълнителна увереност на военнополицейските органи за правомерността на действията им;

- регламентиране, последователно и систематично,  на процесите по кандидатстването за работа, проучването, назначаването, квалификацията, подготовката и обучението на служителите (военните полицаи) и кариерното им развитие – преназначаване на длъжност и повишаване във военно звание, със създаване на съответните предпоставки за справедливост и конкурентност;

- по-детайлно регламентиране на взаимодействието на служба „Военна полиция” с останалата част от въоръжените сили, и най-вече с военнополицейските формирования в Българската армия, за да се постигне по-пълноценното осигуряване на реда и сигурността на въоръжените сили, както и създаването на допълнителни способности за противодействие на съвременните заплахи.

В Държавен вестник бр. 86 от 01.11.2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция (ЗИДЗВП). Промените в закона постигнаха по-детайлно регламентиране на правомощията на органите на военната полиция, част то които до този момент бяха описани в правилника. С измененията на Закона се промени частично и предметът на правно регулиране от Правилника за прилагане на закона, посочен в чл. 22 от Закона. С новия Правилник се регламентират организацията на дейността на служба "Военна полиция", условията и редът за упражняване на правомощията на органите на служба "Военна полиция", специфичните условия и ред за назначаване на длъжност и за провеждането на началната военна подготовка и специализираната военнополицейска подготовка, преназначаването и повишаването във военно звание и преминаването и изпълнението на военната служба и държавната служба в служба "Военна полиция", осъществяването на методическото ръководство и контрол върху дейността на военнополицейските формирования в Българската армия и взаимодействието на служба "Военна полиция" с тях, както и изискванията към оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица.

     Предвид факта, че  промените  спрямо досегашния Правилник са многобройни и важни, по аргумент от чл. 11 от Закона за нормативните актове, се предлага приемането на нов Правилник за прилагане на Закона за военната полиция.

          Съгласно § 28 от ЗИДЗВП, подзаконовите актове по прилагането на закона следва да се издадат или привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

            Очакваните резултати и приемането и прилагането на новия Правилник за прилагане на Закона за военната полиция се изразяват в  повишаване на капацитета на военната полиция и най-вече на служба „Военна полиция” като съществен елемент от системата за националната сигурност и отбраната на страната.  Общественият интерес се изразява в обстоятелството, че структурите, ангажирани пряко с отбраната на страната и защитата на националната сигурност следва да са добре изградени, с  точна,  ясна и прецизна регламентация и организация на дейността им и на условията и реда за осъществяване на правомощията на органите им. Повишаването на капацитета на служба „Военна полиция” ще доведе и до по-висок авторитет на международно ниво  и  сред службите за сигурност и службите за обществен ред в страната. Като неразделна част от Въоръжените сили на Република България, служба „Военна полиция”, независимо от обстоятелството, че има частично и репресивни функции, е и може да се развива като партньор на командирите и военнослужещите в армията, относно противодействието на престъпленията и останалите правонарушения, както и относно въвеждането на необходимия ред и дисциплина.

            Очакваното въздействие от новия Правилник върху служителите от служба „Военна полиция”  е в изграждането на допълнителна увереност  при изпълнението на служебните задължения при добре и подробно разписани условия и ред за упражняването на правомощията им; във възможностите за постигане на по-висока професионална увереност, вследствие на проведената специализирана военнополицейска подготовка и перманентна натренираност; подобряване на ръководната структура на службата с положителен ефект върху цялостната организация на работа, както и възможностите за кариерно и професионално развитие.

     Предлаганият проект не оказва пряко или косвено въздействие върху бюджета на Министерство на отбраната. 

     Извършена е предварителна частична оценка на въздействието на проекта на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция, която е съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет и препоръките са отразени в окончателната частична оценка на въздействието. 

   С проекта не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право. 


Дата на откриване: 16.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари