Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението

Постановлението за изменение и допълнение на ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г. предвижда промени, свързани с допълнения в състава на Комитета за координация. Допълва се новосъздадената към Министерството на земеделието „Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" като член на Комитета. 
В проекта са направени предложения за изменения, с които се цели ясно регламентиране на oтговорностите във връзка с работата на Комитета за избор. Допълнена е възможността като външни оценители в Комитета за избор да бъдат определяни и лица от избраните чрез централизиран конкурс по реда на чл. 14 от ПМС 162 .
Отпадат проверките на място на МИГ, извършвани от УО на ПРСР за потвърждаване на достоверността на заявените при кандидатстване данни, тъй като същите не са свързани с работата на Комитета за избор.
Въвежда се допълнително нормативно основание за прехвърляне на средствата от предвидените за Подхода „ВОМР“ към други мерки в съответната програма. С посоченото допълнение се цели своевременно постигане на резултати от прилагането на стратегиите и се дава възможност на УО на програмите да минимизират риска от неусвояване на предвидените по подхода средства.
Ясно се регламентират всички образци на документи, които следва да бъдат изготвени от УО на ПРСР като отговорен за прилагането на подхода „ВОМР“.
Проектът предвижда и допълнителни промени, произтичащи от определени фактически и правни основания, посочени в доклада на вносителя.


Дата на откриване: 16.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 март 2017 г. 14:57:46 ч.
Зафиров

Предложение за изменения в ПМС 161

Съществуващ текст:

Чл. 42. (1) Ръководителите на УО на финансиращите програми делегират функциите си по утвърждаване на насоки и/или друг документ по реда на чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ на председателя на Управителния съвет на МИГ/МИРГ.

Предложение за редакция:

Чл. 42. (1) Ръководителите на УО на финансиращите програми делегират функциите си по утвърждаване на насоки и/или друг документ по реда на чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ на Управителния съвет на МИГ/МИРГ.

Мотиви:

Регламентираните в чл.31, т.6 и т.8 от ЗЮЛНЦ правомощия на Колективния управителен орган (Управителния съвет).

 

Съществуващ текст:

Чл. 42.  (3) Председателят на Управителния съвет на МИГ/МИРГ утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията, в т.ч. специфичните критерии, предвидени в одобрените стратегии за ВОМР, в съответствие с указанията на УО.

Предложение за редакция:

Чл. 42.  (3) Управителния съвет на МИГ/МИРГ утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията, в т.ч. специфичните критерии, предвидени в одобрените стратегии за ВОМР, в съответствие с указанията на УО.

Мотиви:

Регламентираните в чл.31, т.6 и т.8 от ЗЮЛНЦ правомощия на Колективния управителен орган (Управителния съвет).

16 март 2017 г. 15:27:31 ч.
mig_kostenets

Предложение за промени „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

Съществуващ текст ПМС 161: Чл. 41. (1) Местната инициативна група или местната инициативна рибарска група разработва единна недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, която гарантира:….

Предложение за редакция: Да отпадне думата „единна“ и текстът да придобие следната редакция: Чл. 41. (1) Местната инициативна група или местната инициативна рибарска група разработва недискриминационна/и и прозрачна/и процедура/и за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, която гарантира:….

Мотиви: В чл. 34, параграф 3, точка „Б“ на Регламент 1303/2013 не е упоменато, че МИГ трябва да разработи „единна“ процедура за прилагане на Стратегията за ВОМР. Процедурите могат да са за всяка отделна програма, включена в Стратегията за ВОМР, стига да са недискриминационни и прозрачни. С оглед на различията при подбор на проекти по мерки от различните програми /най-вече между ПРСР и другите програми/ в Стратегията, за МИГ ще е по-лесно да разработи отделни процедури за подбор за всяка от програмите.

16 март 2017 г. 15:39:46 ч.
mig_kostenets

Предложение за промени „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ 1

Съществуващ текст ПМС 161: Чл. 4, ал. 5  Подходът „ВОМР“ не се прилага за населени места, за дейности, подпомагани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Предложение за редакция: По Чл. 4. Ал. 5 Подходът „ВОМР" не се прилага за населени места, за дейности, подпомагани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от Оперативна програма „Региони в растеж"., с изключение на случаите по Ал. 6

Ал. 6 /нова/ На териториите на градовете Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич подходът се прилага за дейности, които не са включени в инвестиционни програми по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Мотиви: С оглед противоречието на 4, ал. 5 от ПМС №161 с § 4. (4) от Допълнителни разпоредби на ЗУСЕИФ (За програмния период 2014 - 2020 г. подходът ВОМР не се прилага за населени места, подпомагани по линия на устойчивото градско развитие) и  чл. 5, ал.6, 7 и 8 от Наредба №22/2015 г. (6) Подходът не се прилага в рамките на градовете, подпомагани по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" от Оперативна програма „Региони в растеж" за периода 2014 - 2020 г., с изключение на случаите по ал. 7.; (7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Териториите на градовете Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич са допустими за подпомагане като част от територия на местна инициативна група (МИГ) за финансиране по линия на ЕЗФРСР (местно развитие в рамките на ЛИДЕР) и (8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) На териториите по ал. 7 подходът се прилага за дейности, които не са включени в инвестиционни програми по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 г.

16 март 2017 г. 15:45:50 ч.
mig_kostenets

Предложение за промени „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ 2

Съществуващ текст ПМС 161: Чл. 44. (1) Подбор на проектни предложения към стратегии за ВОМР по програмите по чл. 1, ал. 1 се извършва от комисия, назначена от МИГ или МИРГ, с изключение на проектни предложения, подадени от кандидат - МИГ/МИРГ. Комисията извършва оценка на всички постъпили проекти в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема.

Предложение за редакция: Чл. 44. (1) Подбор на проектни предложения към стратегии за ВОМР по програмите по чл. 1, ал. 1 се извършва от комисия, назначена от МИГ или МИРГ, с изключение на проектни предложения, подадени от кандидат - МИГ/МИРГ. Комисията извършва оценка на всички постъпили проекти в срок до 3 месеца от изтичане на крайния срок на приема, освен ако по изключение в заповедта за назначаване на комисията не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.

Мотиви: Редно е да се уеднаквят сроковете по ПМС 161 и ПМС 162, с оглед на равнопоставеността и еднаквите изисквания към МИГ и УО на програмите. Какви са аргументите и мотивите за залагане на по-кратък срок за МИГ?  В ПМС 162 от 05.07.2016 г. за оценителните комисии, извършващи оценка по ОП, срока за оценяването и класирането на проектните предложения е три месеца, а за МИГ е 30 работни дни. В МИГ може би има по-голям капацитет отколкото в УО на програмите и МИГ ще се справи по-бързо и по - добре? С оглед на прилагането на ВОМР в България за първи път, може би е необходимо да се остави достатъчно време /колкото на всички останали – 3 месеца - виж Чл. 17 на ПМС 162/ на МИГ и оценителните комисии да проведат качествен подбор и оценка на проектните предложения. Бързината ще доведе да хаос и много грешки.

Съществуващ текст ПМС 161: Чл. 44 (2) Когато при проверката по ал. 1 се установи липса на документи и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, като срокът не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в определения срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.

Предложение за редакция: Чл. 44 (2) Когато при проверката по ал. 1 се установи липса на документи и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, като срокът не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в определения срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното. Срокът за извършване на оценка по ал. 1 се удължава с периода от датата на изпращането на уведомлението за нередовности до датата на представяне на отговора от кандидата/съответно изтичането на срока за отговор.

Мотиви: По аналогия от чл. 29 ал. 3 от същото постановление, както и всички други нормативни актове /указания, в които са предвидени срокове за произнасяне на оценителни комисии. Същите условия  би следвало да се прилагат и за Комисията за оценка на проекти на МИГ. В чл. 29 ал. 3 е предвидено заложените срокове за произнасяне  да спират да текат при искане за допълнителни документи и разяснения от кандидатите, до датата на представянето им. В момента това не е изрично посочено в ПМС 161 за КИП на МИГ и би могло да породи различни тълкувания от страна на УО при проверка на спазването на процедурите и сроковете за оценка на проекти от страна на МИГ.

16 март 2017 г. 15:49:25 ч.
mig_kostenets

Предложение за промени „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ 3

Съществуващ текст ПМС 161: чл. 44, ал. 4 Оценителният доклад и списъците по ал. 3 се изпращат от МИГ/МИРГ до ръководителите на финансиращите проектите УО в срок до 3 работни дни от приключване работата на комисията.

Предложение за редакция: чл. 44, ал. 4 Оценителният доклад по ал. 3 се одобрява от Управителния съвет на МИГ в срок до 5 работни дни от приключване работата на комисията

Да се създаде нова ал. 5 Оценителния доклад, приложенията към него, както и списъците по ал.3 се изпращат на ръководителите на финансиращите проектите УО в срок до 5 работни дни от одобряване на оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ.

Мотиви: Какви са аргументите и мотивите за залагане на такъв срок за МИГ?  Защо в ПМС 162 от 05.07.2016 г. за оценителните комисии няма срок за представяне на оценителния доклад на Ръководителя на УО, а за МИГ такъв срок е заложен ? Не е ли редно условията да са еднакви за всички ? Виж чл.20 ал. 1 от ПМС 162. Предлагаме в процедурата да бъде включен етап на одобрение на проектите от колективните управителни органи (Управителните съвети) на МИГ, тъй като това е предвидено в уставите на повечето Местни инициативни групи. Подходът ЛИДЕР е подход „отдолу – нагоре”, МИГ има свой Управителен орган, който следва да бъде въвлечен в процеса на одобрение на проектите.

Освен това, срокът за разглеждане и одобряване от УС и изпращане на оценителния доклад до УО на финансиращите програми е много кратък. Невъзможно е за три работни дни да бъдат подготвени всички документи, да бъдат разгледани от всеки от членовете на УС, да бъде проведено заседание на УС и всички документи да бъдат изпратени до УО на финансиращите програми. В случаите когато документи ще бъдат изпращани на хартия, и ще се налага комплектоване, копиране и внасяне на място в Управляващите органи по програмите, тридневният срок няма да бъде достатъчен. Отделно, досегашната ни практика при внасяне на процедурите и проектите в ДФЗ – РА  показва, че се налага предварително уведомяване на областните дирекции на ДФЗ (2-3 дни предварително) за внасянето на документите, за да бъдат изготвени съответните чек-листа, и за да бъде определен ден в който да се внесат.

Съществуващ текст ПМС 161: Чл. 48. (3) Местните инициативни групи или местните инициативни рибарски групи носят отговорност за вреди, причинени на бенефициента или на трети лица поради неизпълнение на договорните им задължения.

Предложение за редакция: Чл. 48. (3) Местните инициативни групи, респективно местните инициативни рибарски групи носят отговорност за вреди, причинени на бенефициента или на трети лица поради неизпълнение на договорните им задължения.

Мотиви: Необходимост от уточнение

16 март 2017 г. 16:14:55 ч.
Българска ЛИДЕР мрежа

Предложения за изменение от БАНЛМ - 4

По отношение на предложените текстове за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г. (Обн., ДВ,бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г.) изразяваме следното СТАНОВИЩЕ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ТЕКСТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В ЧЛ. 40 (§ 11 ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 40 АЛ. 2) , СВЪРЗАН С НАБЛЮДЕНИЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИНДИКАТОРИ - ДА НЕ СЕ ПРИЕМА

Мотиви за предложения текст от страна на ЦКЗ -  Въвежда се допълнително нормативно основание за прехвърляне на средствата от предвидените за Подхода „ВОМР“ към други мерки в съответната програма. С посоченото допълнение се цели своевременно постигане на резултати от прилагането на стратегиите и се дава възможност на УО на програмите да минимизират риска от не усвояване на предвидените по подхода средства.

Мотиви за не  приемане на предложения текст от страна БАНЛМ –

1.    Кое налага да се правят тези непрекъснати промени, които налагат на МИГ ограничаващи и утежняващи работата условия. Местните инициативни групи са основната заинтересована страна стратегиите да бъдат изпълнени своевременно, бенефициентите от териториите им да подадат и изпълнят проектите си възможно в най-кратък срок и средствата за проектите да бъдат изплатени. Тъй като МИГ работи на територията в тясно сътрудничество  и  носи пряка отговорност пред местната общност не са необходими допълнителни стимули под формата на отнемане на средства от бюджета на стратегиите им, които да ускоряват работата им.

2.    Включените индикатори, изпълнението на които е  условие за оттегляне на финансов ресурс от програмите, финансиращи СВОМР не са поемани като ангажимент с изготвените и одобрени СВОМР. Никъде в СВОМР няма заложени такъв тип индикатори.

3.    Как и по какъв механизъм ще бъдат проследявани тези нови индикатори? Няма ли да бъде субективно оценяването на тези индикатори, което е предпоставка УО на програмите да оттеглят и прехвърлят средства по свое усмотрение и несправедливо ? Не е ясно и как ще се изчислят и 20% процента непостигане на общи индикатори, тъй като общите ни индикатори са множество на брой, от различно естество и мерни единици,  и определяне на усреднена стойност между тях би било твърде сложно.

4.    С изпълнението на СВОМР през периода 2017 - 2018 е невъзможно да се повлияе значително на тези индикатори, дори и при изпълнение на СВОМР в целия обем от мерки и финансов ресурс. 

16 март 2017 г. 16:16:50 ч.
Българска ЛИДЕР мрежа

Предложение за промени „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ 5

5.    Очертава се и вече е факт забавяне при изпълнение на СВОМР, за което МИГ нямат вина и което е свързано с:

-       предстоящите промени в нормативната уредба - промени в Наредба № 22 и ПМС 161, които би трябвало да послужат като указания за прием на проекти,

-       липсата на Указания по чл.37, ал.1 от ПМС 161 от УО на ПРСР за прием и изпълнение на проекти,

-       все още неприетите изменения на Наредба № 1/2016 г. регламентираща правилата за извършване на текущи разходи от МИГ,

-       драстично забавяне на авансови плащания за МИГ,

-       несъгласувани процедури за подбор на проекти,

-       публикувани указания от УО на ОПИК и ОПРЧР,  водещи до необходимост от стартиране на процедури по промяна на СВОМР,

-       неизяснени правила относно приложимите режими за държавни помощи по мерките от ПРСР, включени  в СВОМР  и т.н.

-       неодобрени дейности бюджети за 2017 г.

-       не е отработен  механизъм за подаване на проекти по ПРСР чрез ИСУН и оценката им от ДФЗ, както и за избор на изпълнители по проектите по ПРСР чрез ИСУН. Той ще бъде въвеждан за първи път експериментално за проектите по мярка 19.2, а механизмът е задължителен според указанията на ЦКЗ.

6.    МИГ ще могат да извършват реален прием по мерки от СВОМР в края на 2017 г. Оценката на първите проектни предложения за част от мерките от СВОМР ще приключи през 2018 г. Дори да има сключени договори с бенефициенти по СВОМР до края на 2017 г., с оглед на сроковете за изпълнение на проекти по различните програми (мин. 12 м. а в повечето случай от 24 до 36 месеца /за възложители по ЗОП/) изпълнението и разплащането на проектите до края на 2018 г. е малко вероятно, почти невъзможно, при което МИГ няма да могат да изпълнят изискванията на новата т. 7 от чл. 40, ал. 2 - да имат изпълнени 20% изпълнение на заложените общи индикатори по стратегията за ВОМР към 31.12.2018 г., дата към която УО на ПРСР ще изготвят отчет за изпълнение на индикаторите. 

7.    Новите индикатори няма как да бъдат изпълнени в толкова краткосрочен план, дори с изпълнението на целия финансов ресурс на СВОМР. Това е много дългосрочен процес, който се влияе от разнообразни фактори и институции, национален приоритет е от огромно значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна правителствена политика, както и обединение и координиране на действията на органите на властта, институциите и структурите на гражданското общество на централно, регионално и местно ниво. МИГ със своите ограничени финансови средства и дейности, заложени в СВОМР може да повлияе положително само на една миниатюрна част за спиране на отлива на млади хора от селските територии.

16 март 2017 г. 16:17:18 ч.
Българска ЛИДЕР мрежа

Предложение за промени „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ 6

8.    Не е ясно каква е причината за въвеждане на такава санкция на МИГ, ако по другите мерки от Програмите не е предвидена подобна санкция при неизпълнение на индикаторите до 20% в определен срок. Средствата предвидени по ВОМР от всички програми не са с такъв значителен размер, че да повлияят на цялостното изпълнение на програмите, и да оправдаят лишаването на местните общности от тях.

Всички тези фактори забавят стартирането на същинската работа на местните групи, но са външни за МИГ, поради което санкционирането на МИГ, чрез намаляване на бюджета на стратегиите за неизпълнение на индикаторите в указания срок, би било неоправдано и не би постигнало целите си.

Не е ясно каква е причината за въвеждане на такава санкция на МИГ, ако по другите мерки от Програмите не е предвидена подобна санкция при неизпълнение на индикаторите до 20% в определен срок. Средствата предвидени по ВОМР от всички програми не са с такъв значителен размер, че да повлияят на цялостното изпълнение на програмите и да оправдаят лишаването на местните общности от тях.

Рисковете от не усвояване на предвидените по подхода средства и не постигане на резултати от прилагането на стратегиите за ВОМР, са много по-големи, ако не бъдат преодолени горепосочените причини за забавяне. Непрекъснатото поставяне на нови и все повече утежняващи нормативни условия и изисквания „отгоре – надолу“ само увеличава натиска върху МИГ и местните общности и още повече увеличава риска от не постигане на резултати  и заложените цели в Стратегиите за ВОМР.