Обществени консултации

Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Югозападен район 2010-2013 г.

В края на 2005 год. бяха разработени и приети с решения на Министерския съвет шест регионални плана за развитие за периода 2007-2013 год. на районите, съответстващи на ниво 2 от териториалната класификация за статистически цели на ЕВРОСТАТ. Регионалните планове определят средносрочната стратегия за териториално устойчиво развитие на районите на ниво 2 за периода 2007-2013 г. 
На базата на настъпили промени в националното и европейското законодателство се извърши промяна на териториалния обхват на районите от ниво 2, считано от 1-ви януари 2007 год. Тази промяна, както и измененията във вътрешната и външната институционална среда, в икономическото и социалното развитие на регионите, определят необходимостта от актуализирането на регионалните планове за развитие за остатъка от периода на тяхното действие.
Проектите на актуализирани документи за изпълнение на регионалните планове за развитие отчитат предложените от Европейския съюз за програмния период 2007-2013 год. цели и насоки за интервенции на Структурните и Кохезионния фонд, както и целите и приоритетите на актуални ключови документи на Общността, като Стратегическите насоки за развитие на Общността за периода 2007-2013 год., Териториалния дневен ред на ЕС от 2007 год., Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове от 2007 год. и Зелената книга за териториално сближаване от 2008 год. Проектите на актуализирани документи за изпълнение на регионалните планове за развитие са с подобрена приложимост и е засилена стратегическата им ориентация за постигане целите на европейската кохезионна политика по отношение на икономическия растеж, иновациите, заетостта, устойчивото развитие и социалното включване.


Дата на откриване: 13.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 7.1.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари