Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването

С Постановление № 44 на Министерски съвет от 2010 г. са определени забранените, ограничени и опасни зони във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. Съгласно стратегията за развитие на защитата от градушки се предвижда разширяване на обхвата на тази защита с цел тя да обхване над 90% от земеделските земи на територията на Република България. Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа – защита с противоградови ракети и самолетен способ. Самолетният способ се предвижда да бъде въведен през 2018 г. Към момента противоградовата защита се извършва само по ракетния способ. За осъществяване на първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на нови 32 ракетни площадки и промяна на местоположението на една. Всяка площадка представлява опасна зона във въздушното пространство на Република България. Действащите към момента площадки са с точно определени географски координати, които са подробно описани в Постановление № 44 на Министерски съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. По отношение на предвидените за въвеждане в експлоатация за началото на активния сезон по градозащита през 2017 г. нови ракетни площадки са извършени всички необходими действия по предоставяне на права на управление и са определени точните им координати. За да бъдат въведени в действие в началото на активния сезон по градозащита е необходимо тези координати да бъдат включени в списъка на чл. 3, ал. 1 на Постановление № 44 на Министерски съвет от  2010 г. Това от своя страна създава задължение за промяна на нормативната база. Тази промяна е необходимо да бъде извършена в максимално кратки срокове, тъй като след влизане в сила на тези изменения, те трябва да бъдат вписани в ежегодния бюлетин Aeronautical Information Publication (AIP), издаван от Международната организация за гражданска авиация, който се издава през месец март всяка година, за да влезе в сила от месец юни на съответната година. В случай, че новите площадки за противоградова защита не бъдат включени в бюлетина AIP, те няма да бъдат въведени в експлоатация през 2017 г., а това от своя страна ще доведе до компрометиране на противоградовата защита.


Дата на откриване: 22.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 февруари 2017 г. 14:10:47 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието и не е спазен 30-дневният срок за извършване на обществени консултаци

Липсва приложена оценка на въздействието, която от 4 ноември 2016 г. е задължителна по силата на Закона за нормативните актове.

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Посочения в доклада аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни е: "Тази промяна е необходимо да бъде извършена в максимално кратки срокове, тъй като след влизане в сила на тези изменения, те трябва да бъдат вписани в ежегодния бюлетин AeronauticalInformationPublication (AIP), издаван от Международната организация за гражданска авиация, който се издава през месец март всяка година, за да влезе в сила от месец юни на съответната година. В случай, че новите площадки за противоградова защита не бъдат включени в бюлетина AIP, те няма да бъдат въведени в експлоатация през 2017 г., а това от своя страна ще доведе до компрометиране на противоградовата защита."

В същото време цитираната стратегия за защита от градушките, предвиждаща въвеждане в действие на нови 32 ракетни площадки и промяна на местоположението на една е факт от средата на 2016 г.

Според нас субективните аргументи на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт представляват най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството