Обществени консултации

Проект на Наредба за стандартите за ранно детско развитие

Периодът на ранното детство (1-3 години) е период на интензин.вно физическо и нервно-психично развитие на детския организъм. Именно в тази възраст се утвърждават две основни прояви-придвижването и изправеното положение и говорът. Този период се характеризира с интензивно развитие на емоциите и свързването с околната среда. Нервно-психичното развитие е сложен и продължителен процес, започващ още от първите дни след раждането и продължаващ през цялото детство. Този период е най-интензивен през първите три години от живота на детето, които са решаващи за развититето на неговата психика, за формирането на неговата индивидуалност. Едни от предпоставките за благоприятното развитие на нервно-психичното развиттие са стимулиращото въздействие на околната среда (предметна и социална)  и високото качество на възпитателното въздействие.

Един от приоритетите на правителството на България са инвестициите в областта на детското здраве и образованието и то още от най-ранна възраст с ясното съзнание и убеденост, че ранното детско развитие е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на нацията и е свързано с принципите за устойчиво развитие. 


Дата на откриване: 7.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 6.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 март 2017 г. 09:33:38 ч.
Весела

НАРЕДБА за стандартите за ранно детско развитие

Така и не разбрах целта на тази наредба. Голяма част от нещата са буквално преписани от книжки отпреди 30 години, които служеха на специалистите (лекари и пр) да определят правилно ли се развива детето. Тези книжки имаха консултативен характер. Какво и на кого нареждат сега?

11 март 2017 г. 14:03:18 ч.
Митка

Наредба за стандартите за ранно детско развитие

По какъв начин ще се осъществяват тези области!?Кои дейности ще се развиват -  ще имат ли музика, рисуване, конструиране, математика, български , физическо ?.При планирането в дневника, как ще се описват!?

14 март 2017 г. 20:46:07 ч.
pobeda72

Кощунство спрямо двегодишните деца

Тази наредба задължителен или пожелателен характер има.Какво значи :"(5) Стандартите за ранно детско развитие могат да се прилагат и в детските ясли по чл. 118, ал. 2 от Закона за здравето съобразно възрастта на децата. "? Нима там не са същите наши деца до 3 год.Защо ще има стандарти само за децата в градините?Защо ще важи само за яслените групи в градините?Защо никой не обръща внимание ,че в детските градини децата на 2 години са наблъскани в 1-ва група заедно с деца на 3-4 години в групи от по 30 деца или пък в някакви измислени нулеви групи отново по 25-30 деца.Защо в яслите има ограничение в броя на децата ,а в градините не?Защо там двегодишните са отглеждани от учителки ,а не от медицински сестри?Две годишните деца се отглеждат по различен начин в градини и ясли.В градините персонала е много по-малко ,условията не отговарят на изискванията за тази възраст,хранят двегодишните по меню и с храни за 3-7 годишни ,но никой не ги проверява и санкционира -ЗАЩО ? Това не е ли сериозно нарушение и недобросъвестно увреждане на здравето и развитието на двегодишните деца?Помислете върху това уважаеми господа здравен и образователен министър !

06 април 2017 г. 12:52:42 ч.
Mila_T

Становище на Национална мрежа за децата

Организацията приветства разработването на проекта на Наредбата в съответствие с изискването на чл. 24 от Закона за предучилищното и училищното образование и посочените в мотивите аргументи, свързани с важността на инвестициите в ранното детство.

Считаме, че разработването на концепцията за Наредбата и работата по конкретните текстове следваше да включи не само представители на МЗ и МОН, но и представители на други ключови министерства и агенции, отговорни за децата, представители на академичната общност, НПО с опит и експертиза в областта на ранното детство и организации като Уницеф – България и Световна банка, които подкрепят българското правителство в усилията му да изведе ранното детство и интегрираният междусекторен подход като приоритет.

Констатираме, че проекта на Наредбата не съответства и на визията и принципите, заложени в редица международни и европейски стандарти и насоки в областта на ранното детство.

Предлагаме към едно от двете Министерства да се сформира работна група, която да направи преглед на всички  постъпили предложения за промени и коментари и да надгради текста на Наредбата.

Считаме, че е важно стандартите като приложение да не се обвързват само с постъпването на детето в ясла и/или детска градина, а да обхващат времевия период от раждането до 3 годишна възраст.

Стандартите за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години представляват изключително добре изработен инструмент, чиито потенциал следва да бъде изцяло оползотворен, което не се случва в настоящия вид на Наредбата, и предлагаме тя да бъде преработена в съответствие с тях.

Проектът на Наредба не дава яснота какви са механизмите и инструментите за активно въвличане на родителите и полагащите грижа за децата (разширено семейство, осиновители, приемни родители и др.). Настояваме за прецизиране, като се включат текстове, свързани със задължителното участие на родителите, включително и в проследяване постиженията на децата, създаване на механизми за регулярна обратна връзка от персонала към полагащите грижи за децата за тяхното развитие и възможни стратегии за стимулиране.

В Чл. 6 считаме, че участието на психолог или на специалист в сферата на ранното детско развитие следва да бъде задължително, а не „при възможност“. Същите специалисти следва да бъдат изброени като участници в процеса на прилагане на стандартите, които са изброени в чл. 8, ал. 2.

Отчитаме като сериозен пропуск липсата на регламентация относно начина и механизмите, по които ще се оценява развитието на децата и ще се проследяват постиженията им спрямо установените стандарти. Чл. 7 определя тази дейност в изключително общи рамки и възлага на комисиите по чл. 6, ал. 2 да определят методите и формите на това проследяване. Настояваме да бъде въведен единен формат, по който да се извършва проследяването и процесът да бъде подробно разписан в наредбата, както и да се случва с включване на родителите и полагащите грижа.

Проектът на Наредба не засяга и случаите, в които едно дете не покрива и не отговаря на стандартите за ранно детско развитие. Предлагаме, при установено изоставяне в развитието на детето, в проекта на Наредба да се включат текстове, които да регламентират и определят рамката на необходимите интервенции,  да бъдат задължително въвлечени родителите или полагащите грижи, както и да бъдат информирани за възможностите за ползване на услуги по ранна интервенция.

Конкретното ни предложение е за редакция на чл. 1, ал. 5, който постановява, че „Стандартите за ранно детско развитие могат да се прилагат и в детските ясли по чл. 118, ал. 2 от Закона за здравето“, като текста се промени на „Стандартите за ранно детско развитие се прилагат за всички детски ясли, детски градини, родителски кооперативи, услуги и други почасови и дневни форми на образование и грижи за деца на възраст от раждането им до 3 години“.

За нас остава неясен въпросът как на практика ще бъде приложена Наредбата и предвидени ли са програми за обучения на специалистите, работещи с деца, и подобряване на техните компетентности. Считаме, че други ключови елементи за подобряване на всички услуги и различни форми, свързани с образованието и грижата на децата в ранна детска възраст, са и въвеждането на програми за ранно детско развитие за различните възрастови периоди, промяна на съотношението възрастни – деца в групите и инструменти за оценка на качеството на предоставяните услуги и форми на образование и грижа.

Пълният текст на становището може да бъде открит на: http://nmd.bg/