Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България

На основание чл. 71б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г., изм., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г.,  бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 8 от 2017 г.) и във връзка с осъществяване на дейността на служба „Военна информация“ се разработи проект на нов Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България.

С проекта на Правилника се предлага подзаконова нормативна уредба за уреждане на дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България. Правилникът регламентира осъществяването на общото и непосредствено ръководство на Службата на военния аташе към задграничните представителства, задачите на ръководителя на Службата на военния аташе, както и основните направления в дейността на Службата на военния аташе.

С предложения проект се отменя Правилникът за дейността на военнослужещите и цивилни служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България, издаден от министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2013 г.).

Проектът на Правилника бе публикуван на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни в периода от 06.01.2017 г. до 04.02.2017 г., но предвид направените изменения и допълнения в него въз основа на изразеното становище на Министерството на външните работи в проведената съгласувателна процедура, същият се публикува отново.

На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове  срокът за предложения и становища по проекта ще бъде 14 дни, считано от деня на публикуване, предвид обстоятелството, че при първоначалното му публикуване не са постъпили предложения и становища, а нанесените изменения и допълнения са незначителни. Дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България е необходимо да бъде регламентирана  в най-кратък срок, за да е налице правно основание за изпълнение на поставените  им задачи.


Дата на откриване: 7.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари