Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 12 декември 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите (Обн. ДВ. бр. 100 от 2011 г.)

 Съгласно новата редакция на чл. 220, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), когато публичното вземане не бъде платено в срок, изпълнително производство се образува въз основа на заявление по електронен път от публичния взискател до публичния изпълнител в НАП. Отпадането на изискването за предаване в НАП на изпълнителното основание на хартиен носител налага предявяването, респ. приемането на данни за публичните вземания да се осъществява по електронен път, което налага съответните промени в инструкцията. Необходимо е актуализиране на разпоредбите инструкцията и предвид обстоятелството, че Главна дирекция „Охранителна полиция“ не съществува в структурата на Министерството на вътрешните работи, както и прецизиране на реда и начина на взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите.


Дата на откриване: 9.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари