Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

Съгласно § 18, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) с влизането в сила на закона съществуващите държавни обслужващи звена, с изключение на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и на Националния дворец на децата, продължават да осъществяват дейността си по този закон като съответните специализирани обслужващи звена в зависимост от дейността си по чл. 50 от закона.

 Съгласно § 18, ал. 4 от ЗПУО в тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на образованието и науката определя със заповед дейността по чл. 50 на съответните институции и привежда в съответствие с този закон правилниците за дейността им.

Със Заповед № РД 14-214/02.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 2016 г.) министърът на образованието и науката нарежда НИОН „Аз-буки“ да продължи да осъществява дейността си като специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, като специализирано обслужващо звено, е натоварено с извършване на изследователска и информационна дейност.

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Национално издателство „Аз-буки“ е разработен съгласно изискването на § 18, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование като основните мотиви са необходимост от прецизиране и актуализиране на действащия Правилник за организацията и дейността на НИОН „Аз-буки“, както и синхронизиране на дейностите му със ЗПУО.


Дата на откриване: 9.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари