Обществени консултации

Проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2013 г.)

Планът за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя изчерпателна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

            Демографската политика е ориентирана към използване на всички реалистични  възможности за балансирано демографско развитие, подобряване на благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване на демографския натиск от намаляването и застаряването на населението и на работната сила върху социалните системи и публичните финанси.

            Предприеманите от правителството комплексни мерки са групирани в следните направления:

 • Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца;
 • Подобряване на репродуктивното здраве, общата демографска информираност и репродуктивна култура на населението;
 • Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението;
 • Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност;
 • Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика;
 • Намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст;
 • Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве. Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението - пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, здравеопазване, образование, култура;
 • Развитие на солидарност между поколенията;
 • Повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи;
 • Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот на всички социални групи;
 • Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата;
 • Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата.

            Планът за 2017 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) е разработен в съответствие със структурата на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) в изпълнение на следната основна стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Планът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват. Изпълнението на заложените по него дейности се финансира по бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, финансиране по европейски и други международни проекти.


Дата на откриване: 10.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари