Обществени консултации

Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г.

За развитие на образованието през 2017 г. Министерството на образованието и  науката (МОН) предлага да се финансират 11 национални програми (НП), в това число две нови: НП „Развитие на предучилищното образование“ и НП „Обучение за ИТ кариера“.

За първи път е изготвен проект на национална програма за предучилищна подготовка. По НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ ще се работи за гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията.

Разширява се обхватът на НП „Без свободен час“, в която бенефициенти, освен държавните и общинските училища, ще бъдат и държавните и общинските детски градини.

Продължава политиката за изпълнение на дейности в областта на предучилищното образование и чрез НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ и чрез НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“.

В изпълнение на поставените цели в Концепцията за насърчаване на софтуерни специалисти, приета от Министерския съвет през м. декември 2015 г. е разработена нова Национална програма „Обучение за ИТ кариера“.

Продължава финансирането и по модула „Модернизиране на системата на професионалното образование“ от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, чрез който се осигуряват допълнителни средства за подобряване на материалните условия в професионалните гимназии и за привеждането им към съвременните изисквания за практическото професионално обучение и квалификация.

По общо 11-те национални програми на МОН през 2017 година се предвижда дофинансиране на предучилищното и училищното образование с 59 500 000 лева. През 2016 година сумата е била 50 394 000 лева. Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.


Дата на откриване: 15.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 март 2017 г. 23:43:46 ч.
Amalipe

Предложения на ЦМЕДТ "Амалипе"

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” е най-голямата неправителствена организация, работеща за образователна интеграция на ромската общност. В своята дейност партнираме с над 250 училища, намиращи се в 27 области. Основните каузи на съвместната ни дейност са въвеждането на интеркултурно образование, намаляване на отпадането и ранното напускане на училище, образователната интеграция, развитие на качественото предучилищно и училищно образование в селските райони.

Приветстваме публикуваните за обществени консултации Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г., като предлагаме следните допълнения и промени:

Към НП „Оптимизация на училищната мрежа”:

1. Приветстваме въведената своебразна защита за училищата, които са единствени в населено място: „По общинските програми/проекти за оптимизация не се финансират мерки за закриване на училища в населени места, в които училището е единствено, броят на учениците е над 80 и следващото най-близко училище е на повече от 10 км.”! Предлагаме посочената защита да се отнася до училища, в които се обучават поне 70 ученика (не 80, както е предвидено в настоящия текст). Аргументите за предложението са свързани с фака, че от новата учебна година с въвеждането на новата образователна структура основните училища ще обучават ученици в 7 класа, а не в 8, както бе до края на настоящата година. Т.е. ще бъде възможно функционирането на основни училища със седемдесет ученика, в които всички паралелки са маломерни, а не слети;

2. Предлагаме в модул „Оптимизиране на училищната мрежа” да бъде включена и подкрепа за трансформирането на основни училища в обединени: Чл. 8, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО предвижда възможност заварените общински основни училища по чл.26, ал.1, т.3 от отменения Закон за народната просвета да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от новия ЗПУО. В част от случаите ще е необходимо преструктурирането да бъде подкрепено с ремонти и закупуване на техника, тъй като обединените училища ще обучават ученици до десети клас и ще могат да предлагат професионална подготовка. Затова е необходимо включването в НП „Оптимизация на училищната мрежа” на модул ”Подкрепа за обединените училища” или включването в настоящия модул „Оптимизиране на училищната мрежа” на текстове, които предоставят подкрепа за обединените училища, аналогична на подкрепата за средищните училища. Въпреки че първият вариант е по-добър, с оглед на кратките срокове за одобряване на националните програми през 2017 г., предлагаме втория вариант,  а именно: Настоящият текст „1. Общински програми/проекти за оптимизация, включващи мерки за:

1.1. Преструктуриране (закриване/преобразуване) на училищата и/или създаване на

средищни училища...” да бъде допълнен с „и на обединени училища”.

 

Към НП „Развитие на сиистемата на предучилищното образование”

Подкрепяме въвеждането на тази нова национална програма, която отговаря на един от най-важните проблеми, с които се сблъскват част от децата, за които българският език не е майчин. В същото време изказваме съмнение доколко родителите ще бъдат ефективно ангажирани по предложения начин: изискването за участие на родителите в 10 % от занятията, финансирани по програмата не е достатъчно. Предлагаме в рамките на програмата детските градини или училищата да могат да наемат образователен медиатор, който да подпомага ефективната работа с родителите.