Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

В края на 2016 г. на територията на Република България бяха констатирани първите огнища на заболяването „Инфлуенца“ по птиците.  Във връзка с усложнената епизоотична обстановка бяха предприети незабавни мерки и действия за ограничаване разпространението на заболяването на територията на страната, в съответствие с действащото законодателство. Едновременно с това в Министерство на земеделието и храните бяха проведени срещи с неправителствените организации в сектор „Птицевъдство“ относно усложнената епизоотична обстановка. Предоставена беше актуална подробна информация със ситуацията в животновъдните обекти за отглеждане на птици ( кокошки и патици), след потвърждаване на заболяването. Изложени бяха проблемите, които са възникнали по:

  • организиране  на принудителното убиване по хуманен начин на всички засегнати и контактни птици в животновъдни обекти с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците (грип);
  • обезвреждане на труповете на птиците и контаминирания материал по начин, недопускащ разпространяване на болестта;
  • дезинфекция на превозни средства, влизащи или излизащи в обособените предпазна и надзорна зони;
  • нерегламентираното движение на птици от засегнатите обекти към други обекти и липсата на ветеринарномедицинска документация;
  • голяма концентрация на птицевъдни обекти в населените места и липсата на разстояния между тях.

Във връзка с гореизложеното Министерство на земеделието и храните предприе като допълнителна превантивна мярка, спешна промяна на Наредба № 44 от  2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. С оглед на това беше сформирана работна група в МЗХ, която разработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. В нея участие взеха представителите на МЗХ, Българска агенция по безопасност на храните, Център за оценка по хранителната верига и неправителствените организации в сектор „Птицевъдство“.

В представения проект за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти е обърнато внимание за броя птици, които могат да се отглеждат в личните стопанства за лична употреба. Намалява се броя на отглежданите:

-  възрастни птици независимо от вида;

-  бройлери или подрастващи птици, също независимо от вида.

Въведено е определение за това, какво представлява „Животновъден обект с промишлен характер в птицевъдството“ и каква e минималната бройка за отглеждане на кокошки носачки или друг вид възрастни птици и бройлери или подрастващи от други видове.

До момента в текста на Наредба № 44 от 2006 г. беше обособена група на малките животновъдни обекти, отглеждащи до опреден брой животни и птици, в които изискванията бяха облекчени. С предложените промени в текста на наредбата се обособи самостоятелна група на малките животновъдни обекти за птици, в които ще могат да се отглеждат 350 броя кокошки носачки или друг вид възрастни птици. Също така ще има възможност да се отглеждат и до 500 броя бройлери или подрастващи птици от други видове. В така оформените малки животновъдни обекти за птици са прецизирани изискванията, на които те трябва да отговарят в сравнение с промишленото отглеждане, като в същото време е наблегнато към завишаване на мерките за биосигурност.

Увеличава се отстоянието за изграждане на нов животновъден обект за промишлено отглеждане на птици на открито да бъде не по-малко от 1500 м от друг обект за отглеждане на птици и от регулацията на населените места, а при промишлено отглеждане на закрито са на разстояние не по-малко от 200 м от друг обект за отглеждане на птици на закрито, като се спазват мерките за биосигурност.

Въвежда се изискването към обектите за промишлено отглеждане на птици на открито да не се допуска увеличаване на капацитета, когато обекта се намират в регулацията на населените места.

Във връзка с завишаването на мерките за биосигурността в обектите за отглеждане на птици сe въвеждат задължителни изисквания в общите ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти, които включват :

-   при съхранение на фуража за изхранване на птиците и постеля, те да бъдат в обособени места и/или съоръженията, покрити и заградени по начин осигуряващ защита от диви птици и гризачи;

-   климатизирано помещение или съоръжение с контролирана температура до 40С за съхранение на труповете на умрелите птици и странични животински продукти. 

Освен завишаване на общите ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти са прецизирани и специалните изисквания в животновъдни обекти с промишлен характер в птицевъдството, които също са елемент на биосигурността, както следва:

-   прозорци, клапи и други отвори, обезопасени с мрежа, която гарантира защита от птици и гризачи;

-   силози или обособени затворени помещения към всяка сграда;

-   трупосъбирателния пункт с изградена канализация или септична яма за отвеждане на отпадните води от измиването и дезинфекцията и който трябва да е също ограден с цел непозволяване достъпа на животни и хора.

-   съхранението на торови маси извън нитратно уязвимите зони да бъде върху обособено място с непропускливи стени и основа. Също така е направено и изключение от гореизложеното да може да се извозват торовите маси за оползотворяване или преработка - ежедневно/директно в случай на сключен договор. Задължават се собствениците да на животновъдни обекти за птици да покриват торовата маса, когато я съхраняват временно. Във връзка с изброените мерки при съхранението на торовите маси  е и ограничаване достъпа на птици до него, което представлява още един елемент на биосигурността на обекта.

С предложените изменения на Наредба № 44 от 2006 г. се уеднаквяват изискванията за отглеждане на птици, а именно в обектите за водоплаващи да се въведе бяла и черна зона при промишленото отглеждане. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в обектите за водоплаващи се въвеждат допълнителни изисквания в случай, че разполагат с двор за разходка, той да бъде ограден с мрежа, с око не по-малко от 2см/2см и покрит с плътен покрив, свързан с оградата по начин, който не позволява движение на птиците извън територията на двора, гарантиращ защита от други птици и гризачи. Разписано е задължение наличните дворчета за водоплаващи да се почистват и дезинфекцират преди всяко ново зареждане и епизоотичен риск. Премахват се хранилките и поилките в дворчетата за разходка, което представлява мярка за ограничаване на достъпа на диви птици. Въвежда се  изискването във всяко помещение да се отглежда само една технологична група и общият максимален капацитет при отглеждане на водоплаващи да бъде до 4 бр. птици на квадратен метър закрита площ. Това се отнася за птици на възраст над 36 дни и разписаната мярка е насочена към недопускане пренаселване на обектите. 

Прецизирани са изискванията, на които трябва да отговарят люпилните за птици.  Въведени са изисквания относно инкубиране и люпене на яйца, добити от птици от вида Gallus gallus и водоплаващи птици. Периодът за инкубиране и люпене на яйца от един и същ вид птици не съвпада с периода на инкубиране и люпене на яйца от друг вид птици, като това ще може да става само след механично почистване и дезинфекция на помещенията.

В проекта на Наредба са разписани подробно задължения към собствениците на люпилни. Специален акцент е направен върху цялостната документация, която трябва да се води и съхранява в люпилните за птици и животновъдните обекти за отглеждане на птици, включително и за водоплаващи. Подробно разписаните правила ще могат да се документират, като по този начин ще има проследимост на партидите птици и яйца във всеки един момент.

Прецизирани са текстовете в допълнителните разпоредби на вече съществуващи определения, като в същото време са добавени и нови касаещи: „партида птици/яйца за люпене“, „нов животновъден обект“ и „открито и закрито отглеждане“ .  

Допълнително към проекта на наредбата са добавени и предложения изпратени от     „Амета Холдинг“ АД, относно отстоянията за разположение на новите животновъдни обекти за промишлено отглеждане на птици. Въвежда се изискването климатизираното помещение и съоръжението за труповете от умрели птици да се почиства и дезинфекцира.

Въвежда се шестмесечен срок от влизането в сила на наредбата, всички животновъдните обекти за отглеждане на птици да бъдат приведени в съответствие с изискванията.


Дата на откриване: 23.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари