Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

В края на 2016 г. на територията на Република България бяха констатирани първите огнища на заболяването „Инфлуенца“ по птиците.  Във връзка с усложнената епизоотична обстановка бяха предприети незабавни мерки и действия за ограничаване разпространението на заболяването на територията на страната, в съответствие с действащото законодателство. Едновременно с това в Министерство на земеделието и храните бяха проведени срещи с неправителствените организации в сектор „Птицевъдство“ относно усложнената епизоотична обстановка. Предоставена беше актуална подробна информация със ситуацията в животновъдните обекти за отглеждане на птици (кокошки и патици), след потвърждаване на заболяването. Изложени бяха проблемите, които са възникнали по:

  • организиране  на принудителното убиване по хуманен начин на всички засегнати и контактни птици в животновъдни обекти с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците (грип);
  • обезвреждане на труповете на птиците и контаминирания материал по начин, недопускащ разпространяване на болестта;
  • дезинфекция на превозни средства, влизащи или излизащи в обособените предпазна и надзорна зони;
  • нерегламентираното движение на птици от засегнатите обекти към други обекти и липсата на ветеринарномедицинска документация;
  • голяма концентрация на птицевъдни обекти в населените места и липсата на разстояния между тях.

Във връзка с гореизложеното Министерство на земеделието и храните предприе като допълнителна превантивна мярка, спешна промяна на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни, като за целта беше сформирана работна група в МЗХ, която разработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. В нея участие взеха представителите на неправителствените организации в сектор „Птицевъдство“, Българска агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига и МЗХ.

В представеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни са направени технически корекции във връзка с промяна в името на компетентния орган, тъй като Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е правоприемник на Националната ветеринарномедицинска служби (НВМС) и съответно Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) се заменя с Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Наредба № 16 от 2006 г. е обнародвана в ДВ бр. 18 от 28.02.2006 г. и въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 98/58/ЕО на Съвета относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели. В Директивата се посочва, че в обхвата й попада всяко животно (включително риби, влечуги или амфибии), развъждано или отглеждано за производство на храна, вълна, кожа, или за други селскостопански цели.  Решение на Комисията 2006/778/ЕО от 14 ноември 2006 година относно минималните изисквания за събиране на информация по време на инспекциите на производителните обекти относно определени животни, отглеждани за стопански цели допълва изискванията на горепосочената директива, като определя формата, в която трябва да се извършва отчета пред Европейската комисия на извършения официален контрол от държавите членки по изискванията на директивата. Решението включва и проверки на обекти за отглеждане на  пуйки, патици, гъски, щраусови птици и животни, отглеждани за ценна кожа, които не са включени в приложение № 1 от Наредба № 16 от 2006 г. Приложението следва да бъде съответно редактирано. Решението също така определя нови изисквания към сроковете, формата и периода на отчетност от страна на държавите членки към Европейската комисия, което налага изменение на чл. 19 от наредбата.

Във връзка с отмяната на Наредба № 13 от 2001 г. за контрол върху субстанции с тиреостатично, хормонално действие и бета-агонисти (ДВ, бр. 53 от 2001 г.) е направена актуализация в приложението, в което е включена Наредба № 14 от 2009 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, от които се добиват суровини и храни, предназначени за консумация от хора. Също така Наредба № 14 от 2009 г. въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО, (обн. в ОВ, бр. L 125 от 23.5.1996 г.), която е цитирана в приложението на Директива 98/58/ЕО.

Навсякъде в текста на наредбата думата „ферма“ е заменена с животновъден обект, тъй като съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност това са местата, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни. В проекта на Наредба като отговорни лица за животновъдните обекти, в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност  освен  собствениците са добавени и ползвателите. 


Дата на откриване: 23.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари