Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи

Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1 от 2003г.) е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на наредбата.


Дата на откриване: 23.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 23.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 април 2017 г. 19:14:05 ч.
antitsa_rancheva

коментар от името на "Геострой" АД

С § 2 от проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се предвижда създаване на нова ал.4 към чл. 5 със следния текст:

„(4) За съставяне на протокола по чл. 157, ал. 4 ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, подава искане по чл.157, ал.5 ЗУТ в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му. Служителят по чл. 223, ал. 2 ЗУТ е длъжен да се яви на определената в искането дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.“

Съгласно чл. 7, ал.2 от Закона за нормативните актове, Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Предложения от авторите на проекта за изменение и допълнение на  Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството нов текст на ал.4 към чл. 5 от Наредбата напълно покрива текста на чл. 157, ал.5 и ал.6, поради което включването му в Наредбата е абсолютно безпредметно и несъответстващо на определението за подзаконов нормативен акт, дадено в чл. 7, ал.2 от ЗНА.