Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

С проекта на Решение се предлага утвърждаване на годишните такси за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите за учебната 2017/2018 година в държавните висши училища. Те са определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на държавните висши училища и са съобразени с ограниченията, установени в Закона за висшето образование (ЗВО).  

Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите е определен по образователно-квалификационни степени за студентите, съответно по образователна и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.

Годишните такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП за учебната 2017/2018 година, са определени в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.


Дата на откриване: 24.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари