Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко

От 2017/2018 учебна година, прилаганите в страната ни схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, които имат за цел насърчаване консумацията на здравословни храни, подобряване на хранителните навици на децата и увеличаване възможностите за пазарна реализация на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци, се обединяват в една обща схема за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Тази промяна се извършва на основание на Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения.

На 10 януари 2017 г. бяха публикувани регламентите, които определят правилата и реда за прилагане на обединената училищна схема – Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията.

Съгласно чл. 23, параграф 8 от Регламент 1308/2013 основно изискване към държавите членки, които желаят да прилагат обединената схема, е изготвяне на Национална стратегия за срок от 6 години. С нея се определят нуждите на схемата, приоритетите, целевата група, резултатите, които се очаква да бъдат постигнати, инструментите, с които ще се реализират заложените цели, съпътстващите мерки и др. Друг нов момент при прилагането на обединената схема е възможността за финансиране на съпътстващи мерки насочени към запознаване на децата със селското стопанство и повишаване на тяхната информираност по отношение на здравословното хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги, борбата с разхищение на храни и други. Досега съпътстващите мерки бяха допустими за подпомагане само по схема „Училищен плод“.

Новите условия, при които ще се разпределят плодовете, зеленчуците, млякото и млечните продукти в учебните заведения, налагат необходимостта от адаптиране на националното законодателство, уреждащо прилагането на обединената схема с две подсхеми – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

С предложените изменения на наредбата се предвижда изготвянето и нотифицирането в Европейската комисия на Национална стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения за период от 6 години. Урежда се предоставяне на финансова помощ за прилагане на съпътстващи мерки при изпълнението и на двете подсхеми.

На база на опита от прилагането на двете схеми, са предвидени някои целесъобразни изменения за усъвършенстване на система за тяхното администриране и контрол. От съществено значение за постигането на оптимални резултати в прилагането на схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ е осъществяването на своевременен контрол върху дейността на бенефициентите и върху процесите свързани с доставянето на хранителните продукти в учебните заведения. В тази връзка с разпоредбите на наредбата се въвеждат задължителни документи, които да послужат при извършване на проверките за установяване на реално доставените и раздадени количества продукти и на тяхното качество. За постигане на бързо и ефективно обработване на документите, въз основа на което се извършват плащанията по двете схеми, се въвеждане единно изискване към доставчиците на плодове, зеленчуци, мляко и млечни изделия в счетоводните документи продуктите да се отразяват в килограми.

Консумацията на здравословни и качествени хранителни продукти при децата и учениците е от съществено значение за тяхното правилно развитие. Затова съществено изискване към млечните продукти е те да бъдат произведени съгласно условията на Български държавен стандарт. С изменението на наредбата се въвежда задължителното предоставяне на информация, на базата на която да се прецени дали продуктите са произведени по БДС и са допустими за предлагане по схема „Училищно мляко“. Във връзка с постигането на целите на схемите, в предложените изменения на наредбата се предвижда предоставяните плодове и зеленчуци на децата в учебните заведения да бъдат само първо и екстра качество, което да се доказва със сертификат за съответствие. Така децата и учениците ще получат достъп до храни с по-високо качество и ще се повиши ефекта от прилагането на схема „Училищен плод“.

С оглед прецизиране на условията и реда за избор на доставчици по обединената схема е целесъобразно отпадането на предимството на определена категория заявители. По този начин се осигурява спазването на правилата за конкуренция на свободния пазар.

Очакваните резултати от изменение и допълнението на Наредбата за  условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко“ са: осигуряване на ефективност, чрез усъвършенстване на системата за тяхното администриране и контрол, намаляване на административната тежест и подобряване на качеството на предоставяните продукти.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на постановление заедно с доклада, частичната предварителна оценка на въздействие и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации са срок от 14 дни. Прилагане на тази разпоредба, определяща по-къс срок, произтича от необходимостта да се гарантира успешното прилагане на схемите през следващата учебна година. Нормата на чл. 14, ал. 1 на наредбата предвижда подаването на заявления за одобрение на заявителите по схемата да се извърши в периода от 1-ви до 31-ви май. С предложените изменения и допълнения се променят редът и условията за кандидатстване и одобрение на заявители, които измененията трябва да влязат в сила преди стартиране на приема на заявления по схемите. В схемите са включени 482 477 деца и ученици от 3 800 учебни заведения в цялата страна и по нея се усвояват средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и национално съфинансиране в размер на 19 642 863 лева. При влизане в сила на наредбата, след стартиране на приема на заявления, съществува риск от провал на кампанията, което ще предизвика отрицателен обществен отзвук и ще доведе до неусвояване на предвидените средства.

 


Дата на откриване: 24.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 март 2017 г. 16:07:32 ч.
knvangelov

Мнение

Подкрепям измененияна в Наредбата в чл. 13.

Премахва се една несправедлива и необоснована държавна превилегия за производителите, като се ощетяват всички други фирми, занимаващи се с ученическите схеми. Последните натрупаха опит в логистиката през последните години, инвестираха в складове, хладилни камери и транспортни средства. Наеха работници. Само с 3 изречения в чл. 13. от Наредбата, изменена последно от МС на 11.11.2016 г., беше премахната перспективата на десетки доставчици на мляко и млечини продукти, както и на плодове и зеленчуци за училища и детски градини.

Благодарим

ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД

30 март 2017 г. 16:11:41 ч.
knvangelov

Мнение

Подкрепям измененията в Наредба за условията и реда за прилагане на ученическите схеми, в чл. 13.

Премахва се една несправедлива и необоснована държавна превилегия за производителите, като се ощетяват всички други фирми, занимаващи се с ученическите схеми. Последните натрупаха опит в логистиката през последните години, инвестираха в складове, хладилни камери и транспортни средства. Наеха работници. Само с 3 изречения в чл. 13. от Наредбата, изменена последно от МС на 11.11.2016 г., беше премахната перспективата на десетки доставчици на мляко и млечини продукти, както и на плодове и зеленчуци за училища и детски градини.

Благодарим

ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД