Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

С Наредба № 7 от 2013 г. се регламентира изпитването на сортовете земеделски растения с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа и редът за вписване и отписване на сортовете растения в и от Официалната сортова листа.

Наредба № 7 от 2013 г. е въвела Директива 2004/29/ЕО на Комисията от 4 март 2004 г. относно определяне на характеристиките и минималните условия за изпитване на сортовете лози (L 71/22 от 10 март 2004 г.), Директива 2012/44/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (L 327 от 27 ноември 2012 г.), Директива за изпълнение 2013/57/ЕС на Комисията от 20 ноември 2013 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (L 312 от 21 ноември 2013 г.), Директива за изпълнение 2014/105/ЕС на Комисията от 4 декември 2014 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (L 349 от 5 декември 2014 г.), Директива за изпълнение 2015/1168/ЕС на Комисията от 15 юли 2015 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (OB, L 188 от 16 юли 2015 г.) и осигурява прилагането на Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове (L 191/10 от 23 юли 2009 г.).

Периодично Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 година относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и Директива 2003/91/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 година относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове се изменят с нови директиви поради динамиката в разширяване броя на земеделските растителни видове и зеленчуковите култури, изпитвани по протоколи на СРVO, както и актуализиране на протоколи на изпитваните култури, а така също актуализиране на методиките за изпитване на земеделски растителни видове и зеленчукови култури по UPOV.

На 31 октомври 2016 г. е приета Директива за изпълнение 2016/1914/ЕС на Комисията за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (L 296 от 1 ноември 2016 г.), която следва да бъде въведена в националното законодателство.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България се въвежда Директива за изпълнение 2016/1914/ЕС на Комисията от 31 октомври 2016 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове. С проекта на наредба се правят и корекции в количествата семена, изисквани за сортоизпитване за биологични и стопански качества, които се налагат от промените в методиките за сортоизпитване.

С въвеждането на Директива 2016/1914/ЕС и приемането на наредбата ще се даде възможност за сортоизпитване от ИАСАС на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализирани протоколи на СРVO за отделни култури или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на СРVO. Също така, при сортоизпитване на земеделски растителни и зеленчукови видове ще се прилагат новите методики, които са включени за отделни видове в Директива 2016/1914/ЕС.


Дата на откриване: 27.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 март 2017 г. 12:43:50 ч.
kanartikina

Предложение за допълнение и изменение

Предлагам следната редакция в  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. :

Чл. 3. Алинея (1) се изменя така „В списък А на официалната сортова листа се вписват сортовете от видове земеделски растения, посочени в приложение № 1, които отговарят на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) ,  на изискванията за биологични и стопански качества (БСК) за почвеноклиматичните условия на Република България и не са генно модифицирани“

Чл. 4. Алинея (1) се изменя така „В списък Б на официалната сортова листа се вписват сортовете от видовете декоративни, медицински и ароматни растения, които отговарят на изискванията за РХС и не са генно модифицирани , не се изпитват за БСК за почвеноклиматичните условия на Република България.

Мотиви:

изключителната важност и значение на опазване на културите и хората в България от ГМО.

ГМО биха могли да бъдат полезни за човешката цивилизация, но засега мастодонтите произвеждащи ГМО постигат : стерилизация, заробване на производителите поради невъзможност за възпроизводство на място и необходимост от закупуване на посадъчен материал; канибализъм на ГМО спрямо останалите култури; договорни зависимости