Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

Съгласно § 18, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) с влизането в сила на закона съществуващите държавни обслужващи звена, с изключение на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и на Националния дворец на децата, продължават да осъществяват дейността си по този закон като съответните специализирани обслужващи звена в зависимост от дейността си по чл. 50 от закона.

Според разпоредбата на § 18, ал. 4 от ЗПУО в тримесечен срок от влизането в сила на закона, министърът на образованието и науката определя със заповед дейността по чл. 50 на съответните институции и привежда в съответствие с този закон правилниците за дейността им.

Със Заповед № РД-14-213 от 2 декември 2016 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2016 г.) министърът на образованието и науката нарежда Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката (ЗОУФООС) да продължи да осъществява дейността си като специализирано обслужващо звено в системата  на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката е разработен в съответствие с изискването на § 18, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование като основните мотиви са необходимост от прецизиране и актуализиране на действащия Правилник за организацията и дейността на ЗОУФООС, както и синхронизиране на дейностите му със ЗПУО. 


Дата на откриване: 29.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари