Обществени консултации

Проект на Наредба за ИД на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014 -2020 г.

В Наредба № 22 са уредени условията и реда за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), в това число: финансовите условия за предоставяне на помощта, изискванията към местните инициативни групи (МИГ) и стратегиите за ВОМР, получателите, дейностите и разходите, за които се предоставя финансова помощ по стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, изискванията при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ, условията за изпълнение на проектите, както и условията и реда за изплащане на финансовата помощ.

С проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 се цели следното:

 1. Привеждане в съответствие на Наредба № 22 от 2015 г. с изискванията на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр.52 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 161“.

С ПМС № 161 се определят условията и редът за осъществяване на координация между управляващите органи на оперативни програми във връзка с изпълнението на ВОМР за периода 2014 - 2020 г. Поради тази причина се предлагат промени в наредбата в няколко направления, а именно:

 • Разграничаване на условията и реда на прилагане на подхода в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани само от ЕЗФРСР и на стратегии за ВОМР, подкрепени по повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В Наредба № 22 от 2015 г. се запазват и прецизират текстовете, касаещи прилагането на похода в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани само от ЕЗФРСР и се препраща където е целесъобразно към ПМС № 161 по отношение на прилагането на подхода в рамките на стратегии, финансиране от повече от един ЕСИФ. Текстовете, касаещи условията и реда за разработване на стратегии за ВОМР остават приложими и за стратегиите, финансирани от повече от един фонд.

Такова разграничение се прави по отношение на:

 •  максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР;
 • максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР;
 • условията и реда за промяна в стратегията за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР;
 • процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ, финансирана само от ЕЗФРСР (минималните изисквания в наредбата да се прилагат само за стратегии, финансирани само от ЕЗФРСР);
 • Към текстовете на ПМС № 161 се препраща по отношение на прилагането на подхода в рамките на стратегии за ВОМР, финансиране от повече от един ЕСИФ, в това число към:
 • приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 от ПМС № 161 „Списък на критериите за подбор на потенциални рибарски райони за подкрепа чрез Подхода "ВОМР“;
 • чл. 4, ал. 5 от ПМС № 161 съгласно, който подходът ВОМР не се прилага за населени места, за дейности, подпомагани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от Оперативна програма „Региони в растеж“;
 • състава на комисията и реда за извършване на оценката на стратегии за ВОМР;
 • процедурата за подбор на стратегиите за ВОМР;
 • съгласуването с Управляваните органи на програмите, предоставящи финансиране за изразяване на становище осигуряването на финансиране и разпределението на средствата;
 • условията и реда за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, финансирана от повече от един фонд.
 • Заличаване на текстове в Наредба № 22 от 2015 г., касаещи разработването, подбора на проекти и изпълнението на стратегии за ВОМР, подкрепени по повече от един от ЕСИФ, които са уредени в ПМС № 161, както следва:
  • заличаване на текста в чл. 6 уреждащ обхвата на програмите предоставящи подкрепа за прилагане на подхода, имайки предвид, че ПМС № 161 не включва Оперативна програма „Региони в растеж“ като програма предоставяща финансиране;
  • заличаване на текста, че МИГ не е допустим получател на финансова помощ по мярка от стратегията за ВОМР, финансирана от ОПРЧР;
  • заличаване на условията за предоставяне на помощта по отношение на стратегии, финансирани от повече от един ЕСИФ и уредени в ПМС № 161 или в рамките на компетентността на други оперативни програми, включително ограничението в чл. 19, ал. 5, т. 3, в случаите когато МИГ е кандидат по ОПОС 2014 – 2020 г.;
  • заличаване на текстове по отношение на състава и работата на комисията за избор на стратегии за ВОМР, включително изисквания към външни експерти-оценители, провеждането на процедура за проверка за административно съответствие и допустимост, техническа оценка, избор на стратегии за ВОМР, провеждане на посещението на място за потвърждаване на достоверността на посочените в заявленията данни, определянето на водещ фонд, класирането на заявленията и изготвянето от доклад за дейността на комисията и изготвянето на мотивирано предложение до ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. за одобрение или за отхвърляне на заявленията;
  • заличаване на текстовете, касаещи промяна на стратегии за ВОМР, финансирани от повече от един ЕСИФ;
  • заличаване на задължението на МИГ да извършва преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на финансова помощ по стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 - 2020 г. и ПМДР;
  • заличаване на задължението на МИГ, за останалите програми, да въвежда информация за проектите в съответствие с правилата на съответната програма в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 - 2020 г. (ИСУН);
  • заличаване на задълженията на Управляващите органи на програма, страна по споразумението по чл. 38, извън УО на ПРСР 2014 - 2020 г.;
  • заличаване на приложение № 4 към чл. 22, ал. 3 от наредбата.
  • заличаване в приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, в раздел „6. Финансов план“ на ред „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4 )“ и добавяне в раздел 5 „Описание на мерките“, след абревиатурата „ОПИК“ „(ЕФРР).
 • Изменение на текстове от Наредба № 22 от 2014 г., които не съответстват на ПМС № 161 както следва:
  • съгласно ПМС № 161, Ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 г. издава заповед за утвърждаване на покана за подбор на МИГ и на стратегии за ВОМР, а не Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице;
  • промяна на изисквания към външни експерти-оценители от ПРСР 2014 - 2020 г. в съответствие с изискванията в ПМС № 161;
 • Имайки в предвид, че съгласно чл. 23, ал. 1 от ПМС № 161 „Управляващият орган на ПРСР организира подбор на стратегии за ВОМР, подадени от МИГ“ в Наредба № 22 от 2014 г. са добавени текстове по отношение на определяне на бюджет за съответния период на прием.
 • Уеднаквяване на терминологията по отношение на насоките за кандидатстване, като думите „указания за кандидатстване“ се заменят с „насоки за кандидатстване“ по всяка мярка от стратегията за ВОМР.
 1. По отношение на заявленията, които ще се подават през 2017 г. използване на по-актуални данни по отношение на проверката за население за територията, а именно използване на данни от Националния статистически институт към 31 декември 2016 г.
 2. Прецизира се че територията, на която се предоставя подпомагане, е с непрекъснати граници и включва най-малко всички населени места на една цяла община.
 3. Разширяване на обхвата на прилагане на подхода в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР във връзка с нотификация на ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно която операциите в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, се изпълняват на територията на селските райони или на друга територия обхваната от МИГ, когато проектите допринасят за развитието на съответния селски район. В допълнение, текстът на ал. 5 е приведен в съответствие на ПМС № 161.
 4. Прецизиране на процедурата, уредена в чл. 36 от наредбата за представяне на документи от одобрените МИГ и регламентиране на необходимостта от изискване на допълнителна информация в случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти УО на ПРСР 2014 - 2020 г. Уточнява се, че преди подписване на споразумения ще се представят свидетелства за съдимост от законния представител на МИГ, както и временно изпълняващия такава длъжност, от членовете на колективния управителен орган и от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица и служителите на МИГ. Същото е необходимо за доказване на декларираните обстоятелства в рамките на кандидатстването.
 5. Отмяна на хипотезата за одобрение под условие на заявления получени в рамките на последната покана за подбор на МИГ и на стратегии за ВОМР, за които няма достатъчен бюджет и възможността Министерството на земеделието и храните да може да предложи на следващия в класирането да сключи споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР.
 6. Синхронизиране на изискванията за административно съответствие и допустимост на МИГ, представителите на органи на МИГ, получателите на финансова помощ и служителите на МИГ в съответствие с Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и тяхното прецизиране. В тази връзка се добавя изискване лицата да не попадат в хипотезата на неизпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ. Също така се прецизира текста по отношение на забраната лицата да не могат да предоставят консултантски услуги и се отменя изискването служителите на МИГ да подават декларация по т. 1 от приложение № 6, т. к. същите са физически лица и за тях т.1 от декларацията е неприложима. В тази връзка се актуализира съдържанието на декларацията съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8. В допълнение в бележка към декларацията се уточнява, че Когато член на колективния управителен орган или на контролния орган е юридическо лице, декларацията се подписва както от неговия представляващ/представляващи по закон, така и от представляващия по пълномощие. При наличие на повече от един представляващ  по закон, декларацията се подписва от всеки един от тях.
 7. Прецизиране на изискването избраните в стратегията за ВОМР мерки да трябва да съответстват на идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди по отношение и на нуждата от финансиране от конкретна програма, предоставяща финансиране.
 8. Прецизиране, че МИГ преценява дали кандидатът за получаване на финансова помощ само да декларира изпълнението на изискванията на чл. 12, ал. 3, т. 1 - 19 от наредбата към момента на кандидатстване или да представи документи, доказващи това.
 9. Въвеждане на изискване, че когато проектно предложение включва изграждане и обновяване на места за настаняване кандидатът на финансова помощ декларира, че е запознат с изискванията на чл. 21, ал. 6 от наредбата.
 10. Ограничаване възможностите за финансиране на закупуване на превозни средства и места за настаняване с оглед контролиране на риска от възникване на нередности или съмнения за използване на изградените обекти не по предназначение. За целта се предлага в рамките на подхода да:
 • не се предоставя финансова помощ за проект, финансиран от ЕЗФРСР за закупуване на превозни средства в размер над левовата равностойност на 15 000 евро с ДДС, с изключение на специализирани превозни средства, оборудвани за целите на инвестицията, които са допустими за финансиране по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., за които са разработени наредби за тяхното прилагане.
 • не се предоставя финансова помощ в рамките на проект, финансиран от ЕЗФРСР за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и за стойност на финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 евро с ДДС.

В допълнение, се въвежда ограничение за допустимите разходи, а именно чрез стратегии за ВОМР да не са допустими разходи за изграждане и обновяване на места за настаняване, когато в резултат по дейностите по проекта за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя възможност за онлайн резервации, интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях, включително снимков материал, когато не е посочена цена за настаняване за съответен период и не е налична връзка на интернет страницата за обекта на настаняване в интернет страницата на МИГ и на специализиран туристически сайт. Целта на тези мерки за увеличаване на публичността е да бъдат популяризирани обектите за селски туризъм, съфинансирани от ЕСФРСР и да се използват по предназначение.

 1. Отмяна на ограничението за членовете на колективния върховен орган за свързаност по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон и за изпълнител или подизпълнител на дейностите на проект, когато местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ от ЕЗФРСР в рамките на стратегията за ВОМР.
 2. Въвеждане на изискване преди сключване на споразумение МИГ да представя уведомление за промяна на обстоятелствата по чл. 43 когато са настъпили в периода между подаване на заявлението за одобрение по чл. 24, ал. 1 и представянето на документите по чл. 36.
 3. Процедура за промяна на обстоятелствата по чл. 43 (промени на изпълнителния директор и персонала на МИГ; състава на колективния върховен орган и на колективния управителен орган и офиса на МИГ, когато са настъпили в периода между издаването на заповед за одобрение по чл. 35, ал. 1 и представянето на документите по чл. 36). Целта на изменението е регламентиране на одобряването на настъпили обективни промени в този период.
 4. Презициране на текста в чл. 39, т. 5, съгласно който, промени в стратегиите за ВОМР ще са допустими по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта.
 5. Прецизиране, че в случаите на едностранна промяна на стратегията за ВОМР одобрението влиза в сила от датата на подаване на заявлението за промяна.
 6. По отношение на минималните изисквания към процедурата за избор на проекти само от ЕЗФРСР се предлагат следните промени:
 • Прецизиране, че когато процедурата за избор на проекти предвижда условия и ред, различни от определените в раздел Раздел I. „Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ“,  процедурата се одобрява от УО на ПРСР 2014 -2020 г. в срок до 30 работни дни, като извършва проверка за съответствие с чл. 34, параграф 3, букви "б", "г", "д" и "е" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.“.
 • Въвеждане на изискване указанията и образците на документи за кандидатстване по всяка мярка от стратегията за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР да се одобряват от колективния управителен орган на МИГ и че документите, определящи условията за кандидатстване по всяка мярка от стратегията за ВОМР да се съгласуват по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Прецизиране на текста в чл. 46, ал. 5 в смисъл, че при обявяване на прием на заявления максимален разполагаем бюджет на съответната покана не може да надвишава разликата между бюджета по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проекти и тази по одобрените от МИГ заявления, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.
 • Въвеждане на условия при които е допустима промяна на поканата за прием на заявления от страна на МИГ с цел да се гарантира равностойна конкуренция на кандидатите. Промени в поканата ще са допустими при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в съответната програма, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях; за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата; за удължаване на срока за подаване на проектни предложения и при очевидна техническа грешка. В допълнение се въвежда условие промяната в поканата да се извършва по реда на нейното одобрение.
 • Въвежда се изискване заявленията за предоставяне на финансова помощ от кандидатите съдържат най-малко данни за кандидата и данни за проекта и да се придружават от приложимите към конкретния проект документи съгласно приложение № 11 (ново) и формуляр за мониторинг съгласно приложение № 12 (нов).
 • Прецизира се, че заявление с кандидат МИГ по реда на чл. 19 на Наредба № 22 се регистрира в последния ден от обявения прием.
 • Прецизира се, че Председателят и секретарят на Комисията за избор на проекти и наблюдателите нямат право на глас.
 • Отмяна на текст, касаещ заместник председателя на КИП, защото принципно той не е регламентиран в наредбата като фигура в КИП.
 • Прецизиране, че когато председателят или секретарят на КИП установи, че е налице някое от обстоятелствата по 51, ал. 1, подава писмено самоотвод и на негово място се назначава друго лице по реда на чл. 52, ал. 1.
 1. Отмяна на текста в чл. 60, ал. 1 „Срокът се смята за спазен, ако документацията за проведения подбор на проекти е депозирана в деловодството на ДФЗ в посочения срок. Документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството в посочения срок, се оставят без разглеждане“. Отмяната се прави, т.к. практиката е да се прави проверка на тези документи в присъствието на кандидата или негов представител и няма практика тези документи да се изпращат по пощата.
 2. Прецизиране, че проверка за спазване на процедурата по подбор на проекти, финансирани от ЕЗФРСР от Държавен фонд „Земеделие“ по чл. 60 се извършва в срок до 1 месец от подаване на документите за проведения подбор на проекти, финансирани от ЕЗФРСР.
 3. Въвеждане на процедура за регламентиране на одобрение на проекти на МИГ, финансирани от ЕЗФРСР. За целта се създава раздел Iа. „Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане финансирани от ЕЗФРСР при условията и реда на чл. 19.
 4. Въвеждане на задължение на МИГ да осигурява на интернет страницата на МИГ връзка с интернет страниците на получателите на финансова помощ по стратегията за ВОМР, които имат такива.
 5. Отменя се задължението за проектите по ЕЗФРСР Местната инициативна група да въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, в това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна информационна система, която е функционално свързана с ИСУН 2020. Задължението се отменя, защото не е налична функционално свързана с ИСУН 2020 отделна информационна система за проектите, финансирани в рамките на ВОМР.
 6. Съгласно § 4, ал. 3 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) безвъзмездна финансова помощ по ПРСР „се предоставя при условията и по реда на този закон, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане. В тази връзка в чл. 62, т. 5 се прецизира, че МИГ има задължение за разработване на насоки за кандидатстване.
 7. Прецизиране, че МИГ разработва, одобрява и публикува на електронната страница на МИГ насоки и образци на документи, покана за кандидатстване за всяка мярка, не по-късно от 10 работни дни преди  началната дата за прием на проекти“. Промяната по отношение на срока е направена с цел привеждане на задължението с текста на ПМС № 161.
 8. Прецизиране, че ДФЗ налага на финансови корекции по реда на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както й, че Изпълнителният директор на ДФЗ може със заповед да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато е наложена финансова корекция по реда на тази наредба.
 9. Въвеждане на задължение на Държавен фонд „Земеделие“ да изпраща на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. информация за заявените, одобрените и изплатените суми по сключени договори за предоставяне на финансова помощ в срок до 15-то число след изтичане на всяко тримесечие и информация за изпълнението на индикаторите за мониторинг, свързани с прилагане на подхода ВОМР за предходната година в срок до 15 февруари.
 10. Въвеждане на задължение на Държавен фонд „Земеделие“ да уведомява УО на ПРСР 2014-2020 г. и МИГ за резултата от извършената проверки по чл. 65 ал. 1, т. 9 и 12 от наредбата, за извършено плащане по ал. 1, т. 11 в срок до 10 работни дни след извършване на проверка или плащане, както й за издаването не само на заповед за отхвърляне, а и на всяка заповед по чл. 65 ал. 1, т. 1, 2 и 10 от наредбата.
 11. Изрично включване в списъка на институциите, осъществяващи проверки за мониторинг и контрол на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
 12. Прецизиране, че окончателно плащане към получатели за финансова помощ се заявява след извършване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец след изтичане на срока за изпълнението му, определен в договора. Промяната е направена в съответствие с досегашната практика на ДФЗ.
 13. Прецизиране, че заявка за плащане от получатели за финансова помощ се придружава и формуляра за мониторинг, съгласно приложение № 12.
 14. Разширяване обхвата на приложение на чл. 81, ал. 4 и по отношение на читалищата, които изпълняват проект по мярка 7.2 от стратегия за ВОМР. Промяната ще позволи читалищата да гарантират авансови плащания към тях и със запис на заповед.
 15. По отношение на допустимите и недопустимите разходи препращане към текстовете на Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.) и отмяна на категория недопустим разход, определена като такава в постановлението. Предвид, че ПМС № 189 от 2016 г. не предвижда възможност недопустими разходи да се определят в насоки на съответния УО на програма, този текст е отменен в Наредба № 22 от 2014 г.
 16. По отношение на изисквания при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, препращане към Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.) и отмяна на текстове, които са уредени в постановлението. В тази връзка се прави и препратка към изискванията за референтни разходи в ПМС № 189 от 2016 г. и се отменя определението за „Независими оферти“.
 17. Добавяне на изискване МИГ и получателите на финансова помощ при изпълнение на стратегията за ВОМР да осигурят публичност на дейността си и на източниците на финансиране и съгласно раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013.
 18.  По отношение осигуряването на публичност на дейността МИГ в чл. 86, ал. 1, т. 5 думите „обществените поръчки“ се заменят с „сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки“, отменя се задължението да публикуват „списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор“. След направената редакция МИГ следва да публикуват „регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките“. В допълнение вместо декларации за липса/ наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за избор на проекти ще се публикува списък на лицата подписали декларация съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от наредбата.
 19. Въвеждане на определение за получател на финансова помощ във връзка с необходимостта от синхронизиране на терминологията с тази в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 20. Въвеждане на определение за самостоятелен офис във връзка с необходимостта на обективно потвърждаване на оценката на стратегиите за ВОМР в рамките на посещението на място.
 21. Във връзка с изискване по чл. 19 проектите на МИГ, финансирани от МИГ да са в обществена полза, въвеждане на определение за обществена полза, а именно всяка дейност, за която се извършват разходи по смисъла на чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 22. Въвеждане на определение за места за настаняване във връзка с включването на разпоредби за ограничаване възможностите за финансирането им.
 23. В раздел „Допълнителни разпоредби“ се създава § 2а. „Левовата равностойност на 1 евро е 1.9558 лева.“. Текстът е преместен на систематичното му място от чл. 7, ал. 2 на наредбата. Създава се й § 2б. „До осигуряване на техническа възможност за обмен на данни между ИСУН и Интегрираната система за администриране и контрол прием и оценка на проектни предложения се извършва в офиса на МИГ.
 24. Синхронизиране на терминологията в Наредба № 22 от 2015 г. във връзка с констатирани неточности.
 25. Синхронизиране на препратките в Наредба № 22 от 2015 г. във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 22 от 2015 г.
 26. Съгласно заключителните разпоредби на наредбата, същата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ и  започналите и недовършени до влизането в сила на наредбата производства се довършват по досегашния ред.

Предлаганите изменения и допълнения следва да се прилагат по отношение на всички заявления, подадени към момента на влизане в сила на наредбата.

 


Дата на откриване: 29.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 март 2017 г. 13:26:25 ч.
Зафиров

Предложение на МИГ Девня - Аксаково

Редакция на предложението за нова ал.6. по чл.45

Съществуващо предложение:

„(6) Когато стратегията за ВОМР се финансира и от програмата по чл. 2, ал. 2  МИГ разработва процедура за подбор на проекти при условия и ред, определени в ПМС № 161.“

Предложение на МИГ Девня - Аксаково

„(6) Когато стратегията за ВОМР се финансира и от програма по чл. 2, ал. 2,  МИГ не прилага разпоредбите на Раздел I от Глава четвърта на тази Наредба, а разработва процедура за подбор на проекти при условия и ред, определени в ПМС № 161 и осъществява подбора на проекти към стратегията за ВОМР в съответствие с тази процедура.“

Мотиви:

ПМС №162 предвижда различен ред за приема на проектни предложения, тяхното разглеждане и оценяване, включително структурирането и функциите на комисията. МИГ с мултифондови стратегии, би следвало да не прилагат разпоредбите на Раздел I от Глава четвърта на Наредба 22.

Предложение за изменения в чл.57 и чл.58

Съществуващ текст:

Чл. 57. (1) В срок до 3 работни дни от получаване на документите от КИП и въз основа на окончателния доклад колективният управителен орган на МИГ одобрява класирането.

(2) Колективният управителен орган може да не одобри класирането при съществени нарушения на процедурата и да върне оценката и/или класирането за ново разглеждане.

(3) Решенията на колективния управителен орган на МИГ по ал. 1 и 2 се вземат с обикновено мнозинство на членовете.

Чл. 58. Колективният управителен орган се произнася с решение в срок до 10 работни дни от получаване на документите по чл. 57, ал. 1.

Предложение на МИГ Девня - Аксаково

Чл. 57. (1) В срок до 5 работни дни от получаване на документите от КИП и въз основа на окончателния доклад колективният управителен орган на МИГ се произнася с решение за одобряване на класирането.

(2) Колективният управителен орган може да не одобри класирането при съществени нарушения на процедурата и да върне оценката и/или класирането за ново разглеждане, като определя срок за това не по-голям от десет работни дни.

(3) Решенията на колективния управителен орган на МИГ по ал. 1 и 2 се вземат с обикновено мнозинство на членовете.

Чл. 58. (отменя се)

Мотиви:

В чл. 57, ал. 1 не е ясно как се осъществява това одобрение, а тридневния срок според нашите вътрешни правила е минималния за изпращане на покана и материали до членовете на УС. Заседание може да се проведе най-рано на четвъртия ден.

Логичната процедура е свикване на колективния управителен орган (КУО), разглеждане на документите предоставени от КИП, вземане на решение от КУО и след вземане на решението Председателя одобрява списъка с класирането. Срок от 5 работни дни е напълно достатъчен за това.

В този случай чл. 58 става излишен.

Прочетох текста от стенограмата на ТРГ по този въпрос: „РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Аз мисля, че в чл. 58 става въпрос когато има връщане на процедурата. Когато се върне процедурата за повторно разглеждане, тук в чл. 58 това е десетдневния срок, в който вече трябва да се произнесе окончателно.“

Мисля, че това не е така. Съществуващият текст в чл.58 не дава информация, че е приложим при условията на ал.2 от чл.57. При връщане на оценката и/или класирането по реда на чл.57, ал.2, би следвало да се приложи отново реда по чл.57, ал.1.

Въпросът е в това, че комисията няма регламентиран срок за преразглеждане на оценката и/или класирането при осъществяване хипотезата на чл.57, ал.2.

10 април 2017 г. 11:38:22 ч.
Българска ЛИДЕР мрежа

допълнително предложение на ЛИДЕР мрежа

Към § 34, отнасящ се до изменение и допълнение чл. 51, предлагаме да се направи следното допълнение към чл. 51, ал. 3:

"Като членове на КИП могат да се включват индивидуални членове на УС, които притежават съответната експертиза, като броят им не надвишава 1/3 от членовете на УС."

Мотиви:

1. индивидуалните членове на УС не представляват поотделно УС.

2. ограничаване на броя на членовете от УС, които могат да участват в КИП, няма да повлияе върху решението на УС при одобрение на проектите за дадена покана

3. членовете на УС ще имат възможност да използват експертизата, която притежават.

28 април 2017 г. 11:32:19 ч.
Canko

Промяна допълваща изискванията за позициите от екипа на МИГ, с оглед предотвратяване на конфликт на

Чл. 13. (1) Местната инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР:

1. самостоятелен офис;

2. служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР;

3. офисоборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, оборудвани работни места и компютри, съответстващи на броя на осигурените служители.

(2) Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в трудовия му договор.

(3) Изпълнителният директор трябва да има:

1.завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

2.професионален стаж най-малко 5 години;

3.управленски опит най-малко две години;

4.опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.

(4). Към дата на подписване на споразумение за заемане на позиция „изпълнителен директор”, лицето трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително и с: (ДЕКЛАРАЦИЯ oт изпълнителен директор за обстоятелства)

а). лице, което е член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и колективния върховен орган на МИГ.

б). да не е член на КВО на МИГ. В случай, че е бил член на КВО, КУО и КС трябва да е изминал срок до 1 година от датата на прекратяване на членството;

***Срокът кореспондира с чл. 12, ал. 3, т. 5(б)

(4) (5)Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има:

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

2.професионален стаж най-малко две го­дини.

(6) Към дата на подписване на споразумение за заемане на позиция „експерт”, лицето трябва да отговаря на следните условия: (ДЕКЛАРАЦИЯ oт експерт за обстоятелства)

1. да не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително и с:

а). лице, което е член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и колективния върховен орган на МИГ.

б). да не е член на КВО на МИГ. В случай, че е бил член на КВО, КУО и КС трябва да е изминал срок до 1 година от датата на прекратяване на членството;

***Срокът кореспондира с чл. 12, ал. 3, т. 5(б)

(5) (7)При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други служители за изпълнение на стратегията, извън посочените в ал. 1, т. 2, които трябва да отговарят на изискванията на ал. 4 (5) и 7 (10).

(8) Към дата на подписване на споразумение за заемане на позицията „служител за изпълнение на стратегията, лицето трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително и с:

а) лице, което е член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и колективния върховен орган на МИГ.

б) да не е член на КВО на МИГ. В случай, че е бил член на КВО, КУО и КС трябва да е изминал срок до 1 година от датата на прекратяване на членството;

***Срокът кореспондира с чл. 12, ал. 3, т. 5(б)

(6) (9) При наемане на служител по реда на ал. 5 (7) на длъжност „счетоводител“ се прилагат изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството, без да се изисква изпълнение на условията по ал. 4 (5).

(7)(10) Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния върховен орган, колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на колективния върховен орган, колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

 

28 април 2017 г. 17:37:36 ч.
neli_kadieva

Становище на Асоциация "Българска национална ЛИДЕР мрежа"

Становище на Асоциацията:

Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ се обявява категорично против предложените изменения на Наредба 22/2015 г. от потребителя  Canko (представено на портала за ОК на 28.04.2017 г. в 11.32 ч). Поради ограниченото пространство, мотивите за нашето несъгласие изпращаме писмено до МЗХ и УО на ПРСР 2014 - 2020.

28 април 2017 г. 19:49:47 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -1

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА чл. 12, ал. 3:

Чл. 12 (3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Местна инициативна група, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си;

2. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

......

до т. 18 включително

Създава се нова алинея 4:

Ал.4. Член на колективния  управителен орган на МИГ и представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, трябва да:

         т.1. отговарят на условията по ал. 3 т.  3 до 18;

         т. 2 да не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице, предоставя или е предоставяло консултантски услуги на МИГ до една година от предоставянена консултантските услуги“;

Променя се хронологичната номерация на алинеите в разлеждания член, както следва действащата към момента ал. 4 става ал. 5, действащата към момента ал. 5 става ал. 6 и т.н.

Забележка: СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ И ЕКВИВАЛЕНТНИ ИЗМЕНЕНИЯ И В ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т.3 ОТ НАРЕДБА 1.

Забележка: Следва да се извърши и корекция в Декларацията по Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22

 

1.2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ПРОМЕНИ НА ЧЛ. 12, АЛ. 3:

·         Предложените промени целят хармонизиране на разпоредбите на Наредба 22 с действащото национално законодателство (ЗУСЕСИФ чл. 25, ал.2; ЗОП чл. 54, ал. 1; ПМС 162 чл. 7, ал. 1);

·         Адекватно транспониране на разпоредбите на Регламент 966/2012 в случай, че се приеме същият е приложим по отношение на ПРСР, тъй като Финансовия Регламент (Регламент 966/2012) се прилага в случаите, когато ЕК е отговорна за управлението на Европейски фондове (чрез директно или индиректно управление), но не и за Еврофондове реализирани чрез споделено управление;

·         Значително разтоварване на административната тежест, както за МИГ, така и за ангажираните в процеса държавни органи, тъй като в настоящия си вид е налице "регулация на регулацията" - допълнителна регулация на налични и действащи такива регулации на Национално и Европейско ниво, което е в противоречие с широко прокламираните принципи за намаляване на административните тежести.

 

28 април 2017 г. 19:51:44 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -2

1.3. МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 3:

1.3.1. Съществуващата към настоящия момент разпоредба е базаирана на разпоредбите на чл. 106 от Регламент 966/2012, както и на тяхното неточно транспониране в рамките на Наредба 22. След извършените изменения и допълнения на Регламент 966/2012 ( последните изменения са въведени чрез Регламент 2015/1929 от 28.10.2015) в консолидираната версия на Регламент 966/2012 актуална към 01.01.2017 в чл. 131, пар. 4 е посочено, че заявителите и бенефициентите на БФП (в случая МИГ) следва да отговарят на същите условия, като тези за икономическите оператори участниците в процедури по обществени поръчки посочени съответно в чл. 106 пар. 1 – 4. В чл. 106 пар. от 1 до 3 са посочени всички условия, на които следва да отговаря ик. Оператор/ МИГ в качеството си на бенефициент и заявител на БФП, като в параграф 1 б) е посочено: „е установено с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски в съответствие с правото на държавата, в която е установен, с това на държавата, в която се намира възлагащият орган, или това на държавата на изпълнение на договора;“

Това услови свързано с липсата на задължения се отнася само и единствено за МИГ като ЮЛ и не следва да се прилага по отношение на УС, КС и персонала на МИГ, тъй като:

В параграф 4 към чл. 106 е посочено, че член на административния, управителния или надзорния орган следва да отговарят на условията по чл. 106 параграф 1 букви от в) до е) включително / в) и г) касаят влезли в сила съдебно решение или окончателен административен акт за виновно тежко престъпление, измама и т.н.; д) недостатъци в изпълнението на основните си задължения и т.н. и е) окончателно съдебно или административно решение за нередност и т.н.

Изискванията по параграф 1 букви а) и б) от чл. 106 се отнасят само да кандидата като самостоятелно ЮЛ, а когато съществува определена правна форма и до физическо или юридическо лице което поема неограничена отговорност за дълговете на същия икономически оператор/ и или кандидат за БФП.

Съгласно действащото законодателство единствените дружества с НЕОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, при които съдружниците (ЮЛ или ФЛ) носят неограничена отговорно за дълговете на даден субект са: Събирателните дружества, Командитните дружества и Командитните дружества с акции.

Съгласно действащото в България законодателство МИГ като ЮЛ регистрирани по ЗЮЛНЦ по никакъв начин нямат характера на правен субект с неограничена отговорност. Още повече ограничената или неограничената отговорност е приложима само за търговски дружества регистрирани по ТЗ.

Сега действащите изисквания за липса на задължения за членовете на УС, КС и екипа на МИГ са не само не нужни, а изключително тежко административно бреме, което затруднява, както МИГ така и всички останали административни и контролни органи. Застрашено е получаването на средствата по заявките за плащане и самото функциониране на МИГ, които във всеки един момент са зависими от индивидуалните задължения на множество физически и юридически лица, членове на неговите органи, които са съвсем отделни правни субекти и не са бенефициенти по споразумението за безвъзмездна помощ.

 

28 април 2017 г. 19:52:54 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -3

Разпоредбите по Регламент 966/2012 са транспонирани и в българското законодателство:

В ЗУСЕСИФ чл. 25, ал.2 е посочено, че не се предоставя БФП на лица за които е налице условие за отстраняване от процедура за възлагане на ОП по реда на ЗОП. Подобна разпоредба е включена и в чл. 7 ал. 1 от ПМС 162.

Съответно в ЗОП чл. 54, ал. 1. са изброени случаите, в които възложителят отстранява даден участник от процедура по ЗОП. В ал.1, т.3 е посочено и условието за наличие на задължения. В чл. 54, ал.2 е посочено следното: „Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.“

АЛ.1, Т.3 НЕ Е ПОСОЧЕНА КАТО УСЛОВИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.

Очевидно е, че и при националното законодателство наличието на задължения на членове на КС и УС на даден кандидат не е обстоятелство, водещо до отстраняване на кандидата от процедура по ЗОП. Това е условие, което се изисква само за кандидата като ЮЛ, а не и за членовете в неговите управителни или контролни органи.

Нещо повече, като допълнително ненужно утежняващ фактор в Наредба 22 и Наредба 1, разпоредбите на чл.106 параграф 1 букви а) и б) от Регламент 966 са въведени и като критерии за допустимост и са разширени и спрямо УС, КС и персонала на МИГ.

Следователно същите следва да отпаднат  както в Наредба 1 така също и в Наредба 22. Същите би следвало да са приложими само за МИГ като ЮЛ, но не и за неговите членове, така както е разписано в нормативната база на европейско и национално ниво (ЗОП, ЗУСЕСИФ, ПМС 162)

Цитиран текст на разпоредбите на чл.106, параграф 4 от Рег. 966:

„4.  Възлагащият орган отстранява икономическия оператор, когато лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на този икономически оператор или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на същия икономически оператор, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в)—е). Възлагащият орган отстранява икономическия оператор, когато физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за дълговете на същия икономически оператор, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, буква а) или б).“

28 април 2017 г. 19:53:51 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -4

1.3.2. Идеята на предложената промяна в ал. 4, т. 2 е да се даде обозрим времеви хоризонт в който дадено лице, което епредоставяло консултантски услуги на МИГ няма право да заема длъжности или да членува в органите на МИГ. Предложен е срок от една година, какъвто е обичайният случай и както е залегнало примерно с бивши служители на ДФЗ или МЗХ, които нямат право да заемат позиции или да членуват в МИГ за прериод от една година след прекратяването на трудовите им праоотношения с МЗХ и ДФЗ. Във варианта на съществуващия текст няма времеви хоризонт което създава правен вакум. Още повече подобна разпоредба не е съществувала в предходния програмен период и хипотетично съществува възможност дадено лице в миналият ПП да е предоставяло подобни услуги на МИГ.

28 април 2017 г. 19:54:49 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -5

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА чл. 13 ал. 7

Чл. 13 (7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което:

1. отговаря на условията на чл. 12, ал. 3, точки 3 до 18

2. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ

         .........

         4 (създава се нова т. 4) за период от една година преди установяване трудово- правни отношения с МИГ не е предоставяло консултантски услуги на МИГ лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице.

2.1. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ПРОМЕНИ:

Предложените промени целят хармонизиране на разпоредбите на Наредба 22 с действащото национално законодателство и отстраняване на правни противоречия.

2.2. МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

·         Относно промените по чл. 13, ал. 7, т. 1 - мотивите са идентични с тези по чл. 12, ал. 3

·         Относно промените по чл. 13, ал. 7, т. 2 - Към настоящият момент текста гласи "не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон" от своя страна разпоредбите на т. 2 допълнителните разпоредби на ТЗ определят като свързани лица "работодател и работник".  Това води до две взаимно изключващи се разпоредби, тъй като отношенията между председатела на УС на МИГ и екипа на МИГ са работодател - работник, а от своя страна членовете на екипа не могат да са свързани лица с членове на УС по смисъла на ТЗ, а те дефакто са такива.

·         Относно създаването на нова т. 4 ​удачно е да се предвиди конкретен времеви хоризон, така както е предвидено за държавните служители и служителите на МЗХ и ДФЗ.

28 април 2017 г. 20:00:22 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -6

3. ОТНОСНО ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЧЛ. 21, АЛ. 5 ОТ ПИД НА НАРЕДБА 22

В проекта за изменение и допълнение на чл. 21, ал. 5 е предвидено допълнително ограничение, което по административен начин редуцира стойността на финансовата помощ за проекти за изграждане на места за настаняване до левовата равностойност на 50 000 евро с ДДС.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕДАКЦИЯ:

Чл. 21 ал. 5. Не се предоставя финансова помощ в рамките на проект, финансиран от ЕЗФРСР за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване.

3.1. ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Спазване и защитаване на фундаментални принципи на подхода ЛИДЕР „отдолу нагоре“

3.2. МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлаганото в проекта за изменение условие за намаляване на размера на БФП е в пълен разрез с цялостната философия на подхода ЛИДЕР. Прави се опит по административен начин да се елиминира фундаментален принцип „отдолу нагоре“ при това със задна дата при одобрени вече СВОМР.

Разработените и одобрени вече СВОМР са резултат от процес на проучване на потребностите, задълбочени анализи и консенсус сред местните общности. Всяка една Стратегия има свой фокус и цели, които си поставя да постигне. Голяма част от СВОМР са отдали приоритетно място на инвестициите в сферата на туризма, като са предвидили и съответните финансови параметри на база заявен интерес и проектна готовност сред местната общност.

Пределно ясно е, че при ново строителство е на практика невъзможно да се изгради обект за настаняване в рамките на 66 000 евро, какъвто би бил размера на проекта при 75% БФП и въведен размер от 50 000 евро. По този начин индиректно се прави опит за премахване на вече одобрена като допустима инвестиция от СВОМР.

28 април 2017 г. 20:01:15 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -7

Подобно външно административно наложено ограничение, ще доведе след себе си множество други проблеми като:

1. Следва изцяло да се преформулира фокуса на вече одобрени СВОМР.

2. Да се преформулира финансовата рамка, за което от своя страна също има ограничения.

3. Да се мине в процедура на анексиране на вече одобрени стратегии;

4. Да се премине през последващо съгласуване с МОСВ/РИОСВ, заради промени в СВОМР ако се стигне до такива.

Не е за пренебрегване и факта, че на база одобрените вече СВОМР, голяма част от потенциалните бенефициенти са стартирали процеса по подготовка на инвестиционните си намерения, като са стартирали или вече финализирали проектирането на обектите, за което са направили вече и предварителни разходи.

В допълнение следва да се има предвид, че реализирането на проекти чрез МИГ е значително по-различно от това на национално ниво през ПРСР. Ако на национално ниво последващият контрол не може да обхване всички проекти и да следи дали инвестициите се ползват по предназначение, през МИГ този риск не съществува, за щото контролът се упражнява от местната общност и на практика всички лица се познават дори персонално. Това от своя страна свежда до минимум възможността дадена инвестиция да не се ползва по предназначение.

Не е коректно, заради пропуски от гледна точка механизми за на упражнявания последващ контрол на национално ниво да се елиминира възможността за реализиране на проекти през МИГ.

Към днешна дата има натрупано огромно забавяне в процеса по стартиране на прием по мерки към СВОМР, което не е по вина на МИГ.

Опита от предходния програмен период показва, че дори и проектите да са реално одобрени и изпратени за последващо одобрение от ДФЗ, процесът на одобрение от страна на ДФЗ може да отнеме значителен период от време.

В първоначалния вариант на предложени промени съществува хипотеза МИГ да претърпи финансови корекции в СВОМР, които да не са поради негова вина, а заради забавяне процеса на договориране от ДФЗ.

При извършване на промени в нормативната база следва да се отчитат и официалните становища предоставени от ЕК във връзка с прилагането на подхода ЛИДЕР. Избора на местни проекти по ЛИДЕР / ВОМР е задача на МИГ, съгласно член 34 (3) (б) и (е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Единствената задача, която УО / РА може да изпълнява по отношение на избора на местните операции/мерки е да се провери дали регулаторните условия за подкрепа и правилата за допустимост, посочени в програмата, са спазени. По отношение на условията за допустимост, проектите са допустими, стига те да са в съответствие със стратегията за местно развитие, съответстват на регулаторните условия за подкрепа и правилата за допустимост, посочени в ПРСР.

Всяка промяна в допустимостта на операциите, извършена на ниво програма и наложена със задна дата спрямо операциите във вече одобрени Стратегии за местно развитие, отнасящи се до регулаторните условия и правилата за допустимост, които до този момент са били в сила, застрашава цялата концепция на ВОМР, нарушавайки  принципите на правна сигурност и отклонявайки се от добрите практики за програмно управление.

При подобни случаи, операции, които са одобрени като допустими и най-подходящи за изпълнението на съответните СМР може да се превърнат в недопустими или не-приоритетни дейности. Това би изложило на риск изпълнението на Стратегиите и самите мерки за ВОМР.

28 април 2017 г. 20:45:13 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -8

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 41, АЛ. 1

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След извършен анализ УО на ПРСР 2014 - 2020 г. може да прехвърля средства от бюджета от ЕЗФРСР на една стратегия за ВОМР в бюджета на друга до стойността, определена в „чл. 7“ ., ако:

1. до изтичане на срока, определен в чл. 14, ал. 1, остава не по-малко от една година;

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) когато до 30 юни 2019 г. от МИГ са одобрени средства от ЕЗФРСР по проекти към мерките от стратегията  на стойност, по-ниска от 50 на сто от одобрената финансова помощ от ЕЗФРСР и проектите са изпратени за последващо разглеждане от ДФЗ, първоначално одобрената финансова помощ се намалява с 25 на сто.

4.1. МОТИВИ ЗА ПРЕДЛАГАНОТО ИЗМЕНЕНИЕ:

      Към днешна дата има натрупано огромно забавяне в процеса по стартиране на прием по мерки към СВОМР, което не е по вина на МИГ.

     Опита от предходния програмен период показва, че дори и проектите да са реално одобрени и изпратени за последващо одобрение от ДФЗ, процесът на одобрение от страна на ДФЗ може да отнеме значителен период от време, особено когато съвпадне с кампания по прием на проекти на национално ниво.

      В първоначалния вариант на предложени промени съществува хипотеза МИГ да претърпи корекции в одобрения финансов ресурс по мерки от СВОМР, които да не са поради негова вина, а заради забавяне процеса на договориране от ДФЗ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради технически пропуск в предложение 7 е попаднал пасаж, който се отнася за предложение 8 от "Към днешна дата има натрупано ...... до ....., които да не са поради негова вина, а заради забавяне процеса на договориране от ДФЗ."

28 април 2017 г. 21:42:48 ч.
Canko

Коригирано предложение за промяна: част 1

Чл. 13. (1) Местната инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР:

1. самостоятелен офис;

2. служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР;

3. офисоборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, оборудвани работни места и компютри, съответстващи на броя на осигурените служители.

(2) Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в трудовия му договор.

(3) Изпълнителният директор трябва да има:

1.завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

2.професионален стаж най-малко 5 години;

3.управленски опит най-малко две години;

4.опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.

Нова (4). Към дата на подписване на споразумение за заемане на позиция „изпълнителен директор”, лицето трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително и с: (ДЕКЛАРАЦИЯ oт изпълнителен директор за обстоятелства)

а). лице, което е член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и колективния върховен орган на МИГ.

б). да не е член на КВО на МИГ. В случай, че е бил член на КВО, КУО и КС трябва да е изминал срок не по – малък от 1 година от датата на прекратяване на членството;

***Срокът кореспондира с чл. 12, ал. 3, т. 16.

Поставеният срок не важи за служители от екипа на МИГ с вече подписани трудови договори или писмено споразумение за последващо наемане по трудов договор на МИГ с подадени Стратегии към датата на промяната. Поставеният срок следва да влезе в сила за трудови договори, подписани след обнародването на Наредба 22.

в). Към момента на обнародване на Наредбата в Държавен вестник служители, вече наети на трудово правотношение или друго правно основание към МИГ следва да отговорят на хипотезата по чл. 13, ал. 4, т.1 в срок до 3 месеца. 

 

28 април 2017 г. 21:44:11 ч.
Canko

Коригирано предложение за промяна: част 2

(4) става (5)Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има:

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

2.професионален стаж най-малко две го­дини.

Нова (6) Към дата на подписване на споразумение за заемане на позиция „експерт”, лицето трябва да отговаря на следните условия: (ДЕКЛАРАЦИЯ oт експерт за обстоятелства)

1. да не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително и с:

а). лице, което е член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и колективния върховен орган на МИГ.

б). да не е член на КВО на МИГ. В случай, че е бил член на КВО, КУО и КС трябва да е изминал срок не по – малък от 1 година от датата на прекратяване на членството;

***Срокът кореспондира с чл. 12, ал. 3, т. 16.

Поставеният срок не важи за служители от екипа на МИГ с вече подписани трудови договори или писмено споразумение за последващо наемане по трудов договор на МИГ с подадени Стратегии към датата на промяната. Поставеният срок следва да влезе в сила за трудови договори, подписани след обнародването на Наредба 22.

в) Към момента на обнародване на Наредбата в Държавен вестник служители, вече наети на трудово правотношение или друго правно основание към МИГ следва да отговорят на хипотезата по чл. 13, (6), т.1 в срок до 3 месеца. 

 

28 април 2017 г. 21:45:15 ч.
Canko

Коригирано предложение за промяна: част 3

(5) става (7)При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други служители за изпълнение на стратегията, извън посочените в ал. 1, т. 2, които трябва да отговарят на изискванията на ал. 5

(8) Към дата на подписване на споразумение за заемане на позицията „служител за изпълнение на стратегията”, лицето трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително и с:

а) лице, което е член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и колективния върховен орган на МИГ.

б). да не е член на КВО на МИГ. В случай, че е бил член на КВО, КУО и КС трябва да е изминал срок не по – малък от 1 година от датата на прекратяване на членството;

***Срокът кореспондира с чл. 12, ал. 3, т. 16.

Поставеният срок не важи за служители от екипа на МИГ с вече подписани трудови договори или писмено споразумение за последващо наемане по трудов договор на МИГ с подадени Стратегии към датата на промяната. Поставеният срок следва да влезе в сила за трудови договори, подписани след обнародването на Наредба 22.

 (6) става (9) При наемане на служител по реда на ал. 7 на длъжност „счетоводител“ се прилагат изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството, без да се изисква изпълнение на условията по ал. 5

 (7) става (10) със следния текст:

„(10) Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което:

1. отговаря на условията на чл. 12, ал. 3;

2. не е член на колективния върховен орган, колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

3. не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.”

 

28 април 2017 г. 21:46:37 ч.
Canko

Коригирано предложение за промяна: част 4

МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА:

В член 57 oт РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 „НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета” ясно са дефинирани параметрите на евентуален конфликт на интереси, който би могъл да възникне при „финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнение и управление на бюджета, включително в подготвителни дейности за това, в одит или контрола”, които със своите действия биха могли да поставят собствените си интереси  в конфликт с тези на Съюза. За да се избегнат тези обстоятелства в параграф 2 допълнително е разширен обхватът на евентуални случаи на конфликт на интереси, с оглед обезпечаване на „безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице”, и избягване обстоятелства, като „причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя.” 

28 април 2017 г. 21:48:18 ч.
Canko

Коригирано предложение за промяна: част 5

Същевременно в „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” (ЗПКИ) в сила от 01.01.2009 г. изм. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., са дефинирани лицата, заемащи публични длъжности. Съгласно чл. 3, т. 23 от същия закон, сред лицата, заемащи публични длъжности са и: „управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия, както и на други юридически лица, създадени със закон, с акт на държавен орган или на орган на местно самоуправление”. Същевременно Местните инициативни групи представляват сдружения, създадени по Закона юридическите лица с нестопанска цел, със следните органи на управление - колективния върховен орган, колективния управителен орган, контролен орган и служители в екипа на МИГ, включващ изпълнителен директор, експерти, счетоводител. В конкретика членовете на колективния върховен орган вземат решения, чието изпълнение е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за ръководството на МИГ, като по този начин косвено могат да повлияят за прокарването на определени икономически интереси и косвено да се създадат условия на конфликт на интереси. На този етап в Наредба 22 от 14.12.2015 г. към изискванията за позиция изпълнителен директор, експерти и други служители не са поставени изискванията за деклариране на обстоятелства за липса на конфликт на интереси. От друга страна в чл. 7., ал. 1 от ЗПКИ са поставени забраните при изпълнение на публична длъжност, а именно: „Лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес”, както и чл. 7, ал. 2 „Лице, заемащо публична длъжност, няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции.”, а също така и чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.”

Предвид разпоредбите на член 57 oт РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и ЗПКИ, считам, че служителите от екипа на МИГ биха могли да се окажат в положение на конфликт на интереси. С оглед избягване на подобни ситуации трябва да бъдат поставени допълнителни изискванията към служителите за заемане на съответните позиции. В противен случай липсата на законови ограничения могат да предоставят възможност на служителите от екипа на МИГ да използват служебното си положение, за да окажат влияние в частен интерес.