Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Законът за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАС) е приет през 2010 г. като алтернатива на отменения Закон за научните степени и научните звания и основно променя философията, подхода и методиката за придобиване на научни степени и за заемането на академични длъжности. Новият ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности премахна централизирания подход и сложната многостепенна процедура за придобиване на научни степени и научни звания и даде свобода на висшите училища и научните организации сами да определят необходимостта от разкриване на процедури, както и да определят състава на научните журита.

Още с приемането на ЗРАС голяма част от разпоредбите  му са оспорени от група народни представители от 41-ото Народно събрание и впоследствие са отменени от Конституционния съд на Република България с Решение № 11 от 5 октомври 2010 г. За прилагане на закона в неговата цялост и съгласно законовата делегация е издаден правилник, който конкретизира разпоредбите му.

Резултатите от прилагането на ЗРАС за шестте години от неговото действие показват наличието на редица противоречия спрямо основната цел, заложена при разработването му, а именно: повишаване качеството на академичния състав при спазване принципите на академична автономия и етика. Тези разбирания мотивират предлаганите с настоящия законопроект изменения и допълнения в Закона за развитие на академичния състав в Република България.

            Предлаганите промени произтичат и от приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. и са в съответствие със  заложените мерки в плана за действие към нея.


Дата на откриване: 3.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари