Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.

Предложените изменения и допълнения на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС№112/23.05.2003 г.(ПРУПДТДДУК) имат за цел:

  1. Привеждане на правилника в съответствие с действащата нормативна уредба в страната, с оглед обстоятелството, че част от текстовете на разпоредбите на сега действащия Правилник, не кореспондират с разпоредбите на редица нормативни актове приети в последните години, в т.ч. Закон за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Кодекс за застраховането (КЗ), Закон за счетоводството (ЗСч), Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за обществените поръчки (ЗОП) и  ПМС 114/2010 г.
  2. Уеднаквяване на правния режим за извършване на сделки от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират и ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата на активи от дружествата. Разпоредбите на правилника определят реда и условията за сключване на договори само по отношение на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, но не и на дружествата които те контролират.
  3. Осигуряване на предпоставки за по-широка публичност и прозрачност при осъществяване на сделки от посочените юридически лица. Липсва единен източник от който потенциалните купувачи могат да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи, от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, какъвто напр. е Специалния бюлетин на министерство на икономиката по чл. 717а, ал. 2 от ТЗ в който се публикуват всички обявления за продажба на имущества от масата на несъстоятелността на търговските дружества.
  4. Избягване на противоречива практика по отношение учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост на дружествата, свързана с това дали е необходимо или не разрешение от едноличния собственик на капитала. Налице е различие в подхода при едноличните дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества по отношение на реда за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, собственост на тези дружества.

 


Дата на откриване: 4.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари