Обществени консултации

Проект на закон за допълнение на Закона за автомобилните превози

МОТИВИ

към Закона за допълнение на Закона за автомобилните превози

(Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 2006 г., изм., бр. 92 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 2007 г., бр. 80 от 2007 г., доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 50 от 2012 г., доп., бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., изм., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 66 от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 11 от 2014 г., изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., доп., бр. 60 от 2015 г., изм., бр. 81 от 2015 г., бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., бр. 32 от 2016 г., изм., бр. 58 от 2016 г., бр. 59 от 2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.)

 

 

            С §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.) бяха направени изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози (ЗАП), като със създадената ал. 4 в чл. 24 от ЗАП се въведе 5-годишен срок на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил.        

            С настоящото допълнение в чл. 24, ал. 4, изречение второ от ЗАП, предложено с параграф единствен от законопроекта, се дава законова делегация на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредбата, уреждаща извършването на таксиметрови превози да определи условията и реда за продължаване срока на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил, каквито правомощия към настоящия момент не са му предоставени. Липсата на подробно разписани условия и ред за удължаване на срока на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил води до затруднения при прилагането на закона. Предлаганата промяна цели облекчаване на условията за извършване на таксиметрови превози.

 

Лице за контакт:
Людмила Христова
Директор дирекция „Автомобилни превози“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 44
 


Дата на откриване: 5.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 май 2017 г. 23:56:00 ч.
TCB

СТАНОВИЩЕ на СНЦ „СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ СИЛА”

СТАНОВИЩЕ

на

СНЦ „СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ СИЛА”

 

Относно: Проект на закон за допълнение на Закона за автомобилните превози

      

      Във връзка с предоставения за обществено обсъждане проект на закон за допълнение на Закона за автомобилните превози бихме искали да ви уведомим за следното:

1.     Подкрепяме инициативата за допълнение на Закона за автомобилните превози с оглед затрудненията при прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал. 4, изречение второ.

2.     Подкрепяме частично предложеното изменение на чл. 24, ал. 4 от ЗАП, като правим следните предложения за изменения и допълнения:

ü  Параграф единствен става §1 и  в текста думите „условия и по ред, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5” се  заменят с „подаване на заявление от водача, придружено с документите удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3, т. 1-5”

МОТИВИ:

           Тази замяна, според нас, е необходима тъй като и в момента наредбата по чл.12а, ал. 5 от ЗАП указва начин и ред по който водачите имат възможност да придобият ново удостоверение след изтичане срока на валидност на притежаваното от тях.

Предлагания от нас текст цели да конкретизира условията при които се преиздават удостоверенията и да изключи хипотезата при която водачи, притежаващи удостоверенията по чл. 24, ал.3, т. 5  се налага да се явяват на изпит за повторното им придобиване при удължаване срока им на валидност поради краткия срок в който трябва да бъдат организирани и проведени изпитите и поради факта, че водачите вече са се явявали на изпит по реда на наредбата.

 

ü  Предлагаме да се добави § 2, с текст „Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения в срок до два месеца от влизане в сила на закона определя  с наредбата по чл. 12а, ал.5 вида, реда и начина на предоставяне на документите удостоверяващи обстоятелствата по чл. 24, ал. 3, т. 1-5 във връзка с продължаването на срока на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил.”

 

МОТИВИ:

            Възлагането на задължение, обвързано със срок на изпълнение, ще създаде времеви рамки в които следва да бъде актуализирана наредбата и това би следвало да доведе до по- бързото и качествено прилагане на закона.