Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп. бр. 41

В „Държавен вестник“ бр. 97 от 2016 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), което води до необходимост от изменения в ППЗЧРБ. В посочения нормативен акт се въведе нова глава за предоставяне на статут „лице без гражданство” съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 г. и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, които Република България е ратифицирала със закон, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 11 от 2012 г. Това налага разписване на детайлна процедура за предоставянето на „статут лице без гражданство“. С проекта на ПМС се предвижда изменение на реда, по който ще се налага обезпечителна мярка „ежеседмично явяване в структура на Министерство на вътрешните работи по местопребиваване“, предвиден в чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ и доразвит в чл. 72 от ППЗЧРБ като алтернатива на принудителното настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“. Въвеждането на изискване за нотариална заверка на съществуващата към настоящия момент декларация както и предвиждането на изрично вписване на качеството на лицето, което предоставя декларацията, е наложено с цел предотвратяване на злоупотреби както и гарантиране на правото на собственика на предоставеното жилище. В тази връзка е предвидено и представяне на изрично нотариално заверена декларация за съгласие от собственика на жилището, че конкретен чужденец може да ползва жилището му. В Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България се пояснява характерът на въведеното в чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ „краткосрочно настаняване“ като същото изрично е посочено, че не е за целите на връщането и експулсирането на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци.


Дата на откриване: 7.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари