Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, министърът на здравеопазването е компетентен орган в областта на биоцидите. С негова заповед е създаден Експертен съвет по биоциди, който го подпомага при изпълнението на правомощията му по глава четвърта от ЗЗВВХВС, свързани с предоставянето на пазара и употребата на биоциди. Съветът извършва оценка на риска за човека, животните и околната среда и на биологичната ефективност, оценка на пълнотата на внесените от заявителите документи и въз основа на данните в тях, прави предложение за издаване на разрешение за предоставяне на пазара и употребата на биоциди.


Дата на откриване: 11.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари