Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн. ДВ, бр. 97 от 2002 г., изм. и доп. бр. 66 о

Предложеният проект е изготвен във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, обнародван в ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016 г., в сила от 21.01.2017 г. и с необходимостта от допълнителни уточнения по прилагането на разпоредбите на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) при издаване и подмяна на свидетелство за управление на моторни превозни средства. Също така е необходимо актуализиране на кодовете и подкодовете, определени в Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, в съответствие с Директива 2015/653 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства. Необходимо е и прецизиране на част от текстовете в наредбата.


Дата на откриване: 11.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 април 2017 г. 11:32:55 ч.
Sir Humphrey

§ 3 да отпадне

§ 3 (В чл. 16 се създават ал. 6 и 7: „(6) Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по отчета на водачите изпращат потвърждение или отказ до лицето по електронен път. (7) При изпратено потвърждение по ал. 6 лицето се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на съответната такса и може да бъде получен лично.“)

не е необходим. Не е нужно изрично да се записва, че услугата може да се осъществи по електронен път предвид факта, че чл. 8 ал. 2 от Закона за електронното управление гласи:

Чл. 8. .... 

2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответни актове.

След като ЗЕУ предвижда задължение за администрациите да предоставят услугите си и по електронен път, е безпредметно в наредба да се записва, че тази услуга може да се заяви и по електронен път.

18 април 2017 г. 11:41:00 ч.
Sir Humphrey

§ 8 да отпадне

§ 8 да отпадне поради същите причини като при § 3.