Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е във връзка с постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение. Целта е - за цитираните обекти, пред служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) да се внася за съгласуване проектът за подробен устройствен план (в частност парцеларен план), а проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) да се внася за разглеждане в СГКК след одобряване на подробния устройствен план.


Дата на откриване: 12.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 26.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари