Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния военноисторически музей

С проекта се предлагат приемането на промени, произтичащи от промяна в нормативната уредба, в частност изменението на чл. 107 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България и отпадането на една от функциите на музея, а именно опазването и поддържането на военните паметници, свързани с българската военна история. В този смисъл текстовете в Правилника, касаещи конкретната функция отпадат.

Основните функции на Националния военноисторически музей са издирването, изучаването, идентифицирането, документирането, регистрирането, консервирането, реставрирането, представянето на културни ценности, свързани с българската и европейска военна история, с познавателна, образователна и естетическа цел, както и осъществяване на други дейности, предвидени в ЗКН, включително оценителна дейност на културни ценности.

С проекта се осигурява по-добро взаимодействие между административните звена, изпълняващи законовите функции, прецизиране и актуализиране на функциите им, като се запазва щатната численост на структурите. В този дух някои от функциите на административните звена са преразгледани и систематизирани, с цел оптимизиране на дейностите и задълженията по изпълнението им, съобразно функционалната и профилна компетентност на музея.

Предложено е всички дейности, свързани с управление и изпълнение на международни проекти, програми и дейности, включително културния обмен с институции в чужбина, да се изпълняват от една дирекция – „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“, като по този начин ще се подобри координацията при осъществяването на тези дейности и по-ефективното изпълнение на цялостната музейната дейност.

Реализирането на музейните образователни дейности, предлагани на посетителите на Националния военноисторически музей, насочени към повишаване на историческата култура, опазване на националната памет и осмисляне на българската идентичност е съсредоточено в дирекцията изпълняваща цялостната организация и функциониране на експозицията – основното място на съсредоточие на дейности по обслужване на посетителите.

Така предложените изменения няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не са необходими допълнителни финансови средства.

Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвянето на справка за съответствието с европейското право.

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на акт е публикуван на интернет страницата на Министерството на отбраната.


Дата на откриване: 12.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари