Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях в и от ВС

С измененията в Наредбата ще се улесни дейността на комисионера за търговската реализация на излишните ОБВВПИ, като се спести календарно време, и ще се даде възможност за безвъзмездно предоставяне на оръжия от раздела за брак, както и на боеприпаси, които не се нуждаят от обезопасяване.

Сключването на комисионни договори за оценените  и нереализирани позиции от предшестващите години, ще бъде възможно, без да се чака утвърждаването на списъка към 31.01. на съответната година и извършване на оценката им, с което ще се намалят командировъчните разходи за тяхната оценка.

В раздела „За брак“ са включени 490 броя различни видове оръжия, които, при проявен интерес, могат да се използват за музейни експонати, както и около 1 тон различни видове учебни боеприпаси, които не се нуждаят от обезопасяване и могат да се използват за оформяне на паметници, кътове на бойната слава и обогатяване на експозициите на различни музеи. Безвъзмездното предоставяне на обезопасени оръжия и боеприпаси спомага за своевременното освобождаване на военните формирования от излишни ОБВВПИ.В досегашната практика се изискваше ежегодно да се изготвя списък на ОБВВПИ, подлежащи на снемане от употреба, който беше валиден за календарната година, през която е издаден. Това налагаше всяка година да се извършва оценка на всички изделия, включени в списъка, за да им бъде определена начална продажна цена. Оценката се извършва по график от назначена постояннодействаща комисия, което изисква технологично време и е свързано с разход на материални и финансови ресурси и в крайна сметка се възпрепятства дейността на избрания комисионер за своевременната реализация на излишните ОБВВПИ.

Ежегодно дейността на постояннодействащата комисия може да започне не по-рано от средата на м. февруари и да продължи до края на м. ноември. Поради необходимостта от технологично време за съставяне и утвърждаване на протоколите с оценките, първите комисионни договори с избрания комисионер могат да се сключат в началото на м. май, а търговските договори с фирмите-курпувачи се сключват в края на м. май или през следващите месеци, в зависимост от резултатите от провеждането на тръжните процедури от комисионера. Така на практика реализацията на излишните ОБВВПИ се извършва само през втората половина на календарната година, което възпрепятства своевременното освобождаване на военните формирования от излишни материални средства. Годишно се сключват около 40 комисионни и трърговски договори, като за изпълнението им се следи до изтеглляне на ОБВВПИ от складовете на военните формирования. Годишните разходи за командировки, с включени транспортни разходи, на постояннодействащата комисия при този ритъм на работа възлизат на около 35 000 лева.

Алтернатива на сегашното положение се оказва внасянето на изменение и допълнение в Наредбата, с което да отпадне разпоредбата списъкът да е валиден само за календарната година, през която е издаден.

Втората промяна е във връзка със зачестили мотивирани искания от юридически лица на бюджетна издръжка да им бъдат предоставени безвъзмездно обезопасени оръжия и боеприпаси за изграждане на различни паметници на бойната слава и други възпоменателни кътове от местно значение. Ежегодно постъпват около 15 - 20 искания от общини и музеи за безвъзмездно предоставяне на обезопасени оръжия и боеприпаси. За целта е целесъобразно в Наредбата да се внесат изменения, които да позволяват да се използват подходящи оръжия, включени в раздела «За брак». Обезопасяването на такива оръжия ще бъде улеснено, а за боеприпаси, като учебни, разрези, макети и други, не е необходимо да се извършват дейности по тяхното обезопасяване.


Дата на откриване: 19.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари