Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

В съответствие с нормативните изисквания работна група извърши детайлен анализ на разходите, пряко свързани с извършваните дейности, за които съгласно чл. 300 от Закона за предучилищното и училищното образование, е установено събиране на такси в системата на предучилищното и училищното образование.

Размерът на таксите по чл. 300, ал. 1, от т. 1 до т. 8 включително е определен при спазване на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им (приета е ПМС № 1 от 05.01.2012 г.).

Таксите за оценяване на познавателна книжка, учебник и учебен комплект за предучилищното и училищното образование са актуализирани през 2016 г. (ПМС № 177/18.07.2016 г. ,обн, ДВ, бр. 58 от 26.07.2016 г.), поради което не се предлага промяна в размера им.

Размерът на таксите за обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст (съгласно чл. 300, ал. 1, т. 9 от ЗПУО) е съобразен със Стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017 г., приети с РМС № 304/26.04.2016 г., изменено с РМС № 920/02.11.2016 г.

Считано от 01.01.2017 г. извършването на дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката премина от МОН към Националния център за информация и документация. Разходите за издаването на удостоверение APOSTILLE се заплащат на НАЦИД по ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор на центъра. С оглед изложеното в проекта на Тарифа не са включени такси за издаване на удостоверение APOSTILLE.


Дата на откриване: 19.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари