Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

На основание чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, условията и редът за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните. Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само от лица, получили лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните. На основание чл. 29, ал. 3, в Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на вносителите на семена от коноп, непредназначени за посев.

Вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, могат да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, както и дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи съгласно изискванията на Закона за фуражите.

Целта на настоящия проект на наредба е насочена към  регламентиране на:  сроковете за подаване на заявление и за издаване на лицензия, изискващата се документация, дейността на комисията, която разглежда подадените заявления, издаването на лицензия и постановяването на отказ, срока на действие на лицензията. Определят  се изискванията за внос на семена от коноп, непредназначени за посев.

Очаква се с предложения проект на наредба да бъдат прилагани въведените изисквания към лицата за издаване на  лицензия, като ще бъдат определени задълженията им като вносители при пускане в свободно обръщение на семена от коноп за храна или фураж и ще бъде регламентиран контрола, осъществяван от компетентните органи при внос на семена от коноп, непредназначени за посев, като фураж или фуражна суровина с произход от трета държава на територията на Република България.


Дата на откриване: 20.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари