Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол

Основни положения:

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните. Условията и редът за издаване на разрешение, търговия и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

            Целта на настоящия проект на наредба е насочена към  разписване на условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев. Регламентират се сроковете за подаване на заявления и придружаващите ги документи; работата на комисията, която разглежда постъпилите заявления; издаването на разрешение или постановяването на отказ. Посочени са задълженията на лицата, получили разрешение, за предоставяне на информация пред компетентния орган, за извършената сеитба по сортове, като се въвежда и деклариране на прибраните количества растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев.

Очаква се с предложения проект на наредба да се постигне регламентиране на процеса по издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета,  определяне на съдържанието на базата данни на лицата, получили разрешение, уреждане на възможностите за търговия на продукцията на растения от рода на конопа, както и осъществяването на контрола върху отглеждането и търговията на растенията от рода на конопа.

            Със Заповед № РД 09-518 на министъра на земеделието и храните от 19.07.2016 г. е създадена работна група за изготвяне на Проект на наредба, включваща представители на Министерство на земеделието и храните, в т.ч. компетентните му структури, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването и Агенция „Митници“.


Дата на откриване: 20.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари