Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2011 г.

Предложението за промяна в Тарифата, засяга чл. 37, ал. 1, т.6 и т.19 и се основава на изменение в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)(обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.) свързани с прилагане на чл. 23 от Регламент (ЕО) №1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002. Таксите са свързани с режима по чл. 229а. от ЗВД за издаване на удостоверения за търговия с пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, без да ги съхраняват, с произход от държава членка, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни и за промяна на вписани обстоятелства в регистъра по чл. 232, ал. 2 от ЗВД.

Изменени, допълнени и прецизирани са текстовете в Тарифата по чл. 37, ал. 1, т.6 на съществуващата такса, за регистрация на операторите, които търгуват с пратки странични животински продукти (СЖП) и е въведена нова такса по чл. 37, ал. 1, т. 19 за промяна на името/наименованието и/или адреса/седалището на операторите, които търгуват с пратки СЖП и/или продукти, получени от тях. Въвеждането на новата такса е необходима част от процедурата по издаване на съответния акт, които регламентира дейността.

В настоящият момент в тарифата съществува такса за регистрация на оператори, които получават пратки със СЖП от държави членки на ЕС. Липсва такса за регистрация на оператори, които търгуват с пратки СЖП с произход от държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни. Липсва такса и за промяна в регистрирани обстоятелства на оператори, които търгуват с пратки странични животински продукти. Липсата на такива такси затруднява работата на служителите от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), където бизнес операторите подават заявления за регистрация. При подаване на заявленията, съгласно чл. 229а от ЗВД има изискване да се заплати такса по тарифата на БАБХ. Липсата на такса възпрепятства окомплектоването на документите във връзка с регистрацията и често пъти се получава забавяне на регистрацията, което създава объркване и затруднения в работата на търговците с пратки СЖП. С приемането на посочените по-горе изменения и допълнения на таксите от тарифата на БАБХ, ще се ускори работата по издаване на удостоверение за регистрация на търговците със СЖП и по такъв начин ще се облекчи работата на бизнес операторите в сектора на търговията със странични животински продукти от една страна и на служителите от ОДБХ от друга страна, чрез стриктно изпълнение на процедурата за регистрация.

Представеният проект на постановление за изменение и допълнение на тарифата е разработен в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 5.01.2012 г., обн., ДВ, бр. 4 от 13.01.2012 г., в сила от 1.01.2013 г. Предлаганите изменения и допълнения на събираните от Българската агенция по безопасност на храните такси, са приведени в съответствие с цитираната разпоредба. Проекта въвежда нова такса във връзка с влезли в сила изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). При изчисленията за определяне на разходноориентирания размер на таксите са взети предвид разходите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършени през предходната 2016 година.

Чрез промените се постига събиране на таксите от търговци с пратки СЖП, постъпили от държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни, които ще заплащат такса в размер на 100.00 лв. За очаквана регистрация годишно на 10 броя оператори със СЖП, приходите ще възлизат на стойност около 1000,00 лв. годишно. При въвеждане на новата такса от 30.00 лв. и годишно събиране на тази такса за промени в обстоятелства по регистрацията на 20 броя оператори, приходите на БАБХ се очаква да се увеличат с 600,00 лв. За определяне размера на таксата са включени разходи за труд, разходи за материали и непреки разходи, които ще бъдат направени във връзка с регистрацията от страна на Българската агенция по безопасност на храните. Предложените промени в Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ, ще окажат незначително въздействие върху приходната и разходната страна на бюджета на БАБХ и ще бъдат в рамките на утвърдения бюджет на БАБХ за 2017 г. , респ. на МЗХ.


Дата на откриване: 21.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари