Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

            С наредбата в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 141/51 от 28 май 2016 г.) (Директива 2016/844). Целта на Директива 2016/844 е да съобрази Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби с изменения на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (Конвенцията SOLAS от 1974 г.), към чиито изисквания препраща. Това от своя страна обуславя необходимостта от промени в Наредба № 20, в която са въведени изискванията на Директива 2009/45/ЕО. Предвидените  в Директива 2016/844 мерки са в съответствие със становището на Комитета по морска безопасност и предотвратяване на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден съгласно Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета. Предлаганите с проекта на наредба изменения и допълнения имат за цел да подобрят безопасността на морския транспорт, като допълнят и актуализират правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби спрямо международните изисквания.

            Първите два параграфа от проекта предвиждат изменения в чл. 8 и чл. 9, ал. 3 от Наредба № 20, като съобразяват препратките в текстовете с действащите разпоредби на  Наредба № 54 от 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн. ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

С третия параграф от проекта в съответствие с Директива 2016/844 се изменя и допълва Приложение № 1 към чл. 13 от Наредба № 20, като промени се въвеждат в глава II-1 „Конструкция – подразделения и устойчивост, двигатели и електрически инсталации”, част А „Общи изисквания“, част А-1 „Конструкция на корабите“, част В „Двигатели“, в глава II – 2 „Противопожарна защита, откриване и потушаване на пожар”, част А „Общи изисквания”, част Б „Противопожарни мерки за безопасност” и в глава III „Спасителни средства”.

В глава II-1 „Конструкция – подразделения и устойчивост, двигатели и електрически инсталации”, част А „Общи изисквания“, част А-1 „Конструкция на корабите“ се създава т. 4 „Защита срещу шума“, с която се въвеждат изисквания относно строежа на корабите, класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2018 г., с оглед намаляване на шума на борда и защитата на персонала от шума. Изменения и допълнения в глава II-1 се правят и в част В „Двигатели“, т. 6 „Рулево устройство (правило 29)“, като промените засягат изискванията по отношение на главното рулево устройство и балера на руля и условията, на които трябва да отговарят монтираните спомагателни рулеви устройства. Изменението на подзаглавието в точка 15 „Защита срещу шума (правило 36)“ конкретизира корабите, спрямо които се прилагат мерките, предвиждани в същата точка, а именно –  кораби класове B, C и D, които не са обхванати от правило II-1/А-1/4.

В глава II – 2 „Противопожарна защита, откриване и потушаване на пожар”, в част А „Общи изисквания“, в т. 2 „Определения (правило 3)“ се създават две подточки, с които се въвеждат определения за „противопожарен клапан“ и „противодимен клапан“. В т. 6 „Пожарогасителни съоръжения в машинните отделения (правило 7)“ от част А на същата глава, се изменя подт. 6.8.2.1, в която се определят пожароопасните участъци на двигатели на кораби, построени след 2018 г., като райони, които стационарните противопожарни системи за локално приложение защитават. В част А се въвеждат също изисквания относно пожарникарската екипировка, необходима за корабите, построени на или след 1 юли 2019 г., както и нови изисквания, приложими за корабите, построени на или след 1 януари 2018 г. по отношение на пожарникарската комуникация. В т. 15 „Инструкции, бордова подготовка и противопожарни тренировки“ се създава подт. 15.2.6, която въвежда изискването бутилките на кислородните апарати, които се използват при тренировки, да се презареждат или заменят преди отпътуване на корабите, попадащи в обхвата на правило II-2/А/11. В част Б „Противопожарни мерки за безопасност“ от глава II – 2 се въвеждат изисквания по отношение противопожарната цялост на вертикалните прегради и палуби, отделящи прилежащи помещения за корабите класове B, C и D, които са построени на или след 1 януари 2018 г. Останалите промени в част Б са свързани с въвеждане на нови изисквания за аварийни изходи от машинното отделение, както и изисквания относно вентилационни системи на кораби, класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2018 г.  Предвидени са и нови изисквания спрямо кораби, построени на или след 1 януари 2018 г., свързани с техните стационарни системи за детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация и автоматична система за пръскачките, детекторите за пожар и противопожарната аварийна сигнализация, както и със защитата на специална категория помещения на тези кораби.

Промените в глава III „Спасителни средства” засягат спасителните съдове и лодки, животоспасяващите средства, обучение и тренировки за напускане на кораба и вписването на данни. В т. 2. „Комуникации, спасителни съдове и спасителни лодки, лични животоспасяващи средства (правила 6, 7, 17, 18, 21 и 22)“, подт. 2.6 се изменя, като в табличен вид се представят изискванията по отношение на спасителните средства на корабите с оглед техния клас, броя на лицата и броя на пътниците, заедно с разяснения в бележките под линия относно вида, капацитета, броя и др. показатели, относими към спасителните средства. В новата т. 10а „Спасяване на хора от водата“ се съдържат изискванията относно изготвяне на планове и процедури за спасяване на хора от вода, които следва да се прилагат за кораби класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2018 г. В т. 13 „Обучение и тренировки за напускане на кораба (правила 19 и 30)“ се създава подт. 13.9, с която се предвиждат изискванията за тренировка на членовете на екипажа, които имат отговорности по влизане в затворени помещения или по спасяване. С новата т. 14 „Вписване на данни (правило 19.5)“ се определят изискванията относно документирането на проведени дейности по обучение и тренировка.

Допълнителната разпоредба посочва акта от вторичното право на Европейския съюз, чиито изисквания се въвеждат – Директива 2016/844.

Заключителните разпоредби предвиждат датата на влизане в сила на промените в Приложение № 1 към чл. 13 в съответствие с предвидения в Директива 2016/844 срок и въвеждат промени в Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи (обн. ДВ, бр. 88 от  2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 30 от 2009 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 11 от 2011 г., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г.) във връзка с позоваването на отменен акт със същия предмет на регулиране - Наредба № 20 от 17 юни 2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби - ДВ, бр. 73 от 2011 г.) и се актуализира формата на корабните документи, които се издават на корабите, попадащи в приложното поле на посочения акт и удостоверяващи съответствието с изискванията на Наредба № 20 - свидетелството за сигурност на пътнически кораб и на придружаващия го списък на оборудването.

Приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 е в изпълнение на мярка № 91 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет от Министерския съвет с Решение № 35 от 19 януари 2017 г. 

Лице за контакти:
Любомира Тошкова,
Старши експерт в ИА „Морска администрация“,
Тел.: 02/ 930 09 21
E-mail: lyubomira.toshkova@marad.bg
 


Дата на откриване: 3.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари