Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

     Проектът на закон предвижда въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове-собственост на държавата от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други дружества.


Дата на откриване: 10.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2017 г. 15:50:37 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието и не е спазен минималният срок за обществените консултации

Макар заглавието на консултацията да е "Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)" (Решенията на МС не подлежат на оценка на въздействието), от нейното съдържание става ясно, че всъщност се обсъжда законопроектът.

Това е посочено в самото описание на консултацията: "Проектът на закон предвижда въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове-собственост на държавата от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други дружества."

В прикачения файл са налични:

1. Доклад от министъра на икономиката, чието съдържание е изцяло посветено на законопроекта.

2. Текстът на законопроекта

3. Мотиви към законопроекта.

Самият проект на решение на Министерския съвет за одобряване на законопроекта, макар и описан като приложение към доклада дори не е качен.

Очевидно става дума за обществена консултация на самия законопроект, поднесена под формата на обществена консултация на решението на МС за одобряването му, което представлява грубо нарушение на разпоредбите на Закона за нормативните актове.

Поради това, считаме, че преди предложението да бъде поставено на разглеждане:

1) На основание чл. 18а във вр. с чл. 20, ал. 2 ЗНА следва да бъде извършена частична предварителна оценка на въздействието на законопроекта.

2) След като частичната предварителна оценка на въздействието бъде извършена, тя следва да бъде качена за обществена консултация заедно със законопроекта за срок не по-кратък от 30 дни (чл. 26, ал. 4 ЗНА).

Център за оценка на въздействието на законодателството